Cách viết IELTS Writing Task 2 chi tiết từng bước cho người mới bắt đầu

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

IELTS Writing Task 2 chiếm 2/3 số điểm, và thời gian khuyến nghị để hoàn thành một bài IELTS Writing Task 2 là 40 phút. Vậy nên việc hoàn thành bài trong lượng thời gian khá hạn hẹp là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với bạn nào có mục tiêu 6.5+. Trong bài viết này Huyền xin chia sẻ cách viết IELTS Writing Task 2 chi tiết từng bước, các dạng bài mà mình cần nắm vững, các cấu trúc quan trọng mà mình cần ghi chú.

Tổng quan IELTS Writing Task 2

Thời gian
 • Tổng lượng thời gian để hoàn thành Task 1 và Task 2 trong phòng thi là 60 phút, và mình được khuyến nghị dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2 vì phần này chiếm 2/3 tổng điểm.
Giới hạn từ tối thiểu
 • Về số từ: Mình cần viết ít nhất 250 chữ cho một bài Task 2, nếu viết dưới giới hạn từ này mình sẽ bị trừ điểm. Trong phần bên dưới Huyền sẽ chia sẻ cách cấu trúc một bài IELTS Writing Task 2 để mình có thể viết đủ số từ.
 • Không có giới hạn từ tối đa cho bài Task 2, tuy nhiên vì mình chỉ có 60 phút để hoàn thành cả 2 Tasks, do vậy mình không nên viết quá dài.
Tiêu chí chấm thiCó 4 tiêu chí chấm thi đối với một bài IELTS Writing Task 2, mỗi tiêu chí chiếm 25% số điểm.

 • Task Response (Viết đúng đề, không bị lạc đề, trả lời tất cả yêu cầu của đề, …)
 • Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc của câu/đoạn văn, sắp xếp các ý logic chưa, …)
 • Lexical Resources (Đa dạng từ vựng, sử dụng hợp lý từ vựng theo chủ đề, collocation, …)
 • Grammatical Range and Accuracy (Sử dụng đúng, đa dạng, hợp lý các chủ điểm ngữ pháp trong bài)

Cách viết IELTS Writing Task 2

Để viết được một bài IELTS Writing Task 2 chúng ta cần biết được:

 • Các dạng bài chính có thể gặp trong thi
 • Các chủ đề thường gặp
 • Bố cục một bài viết như thế nào cho hiệu quả

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng mục trước khi bước vào cách viết IELTS Writing Task 2.

Các dạng bài chính trong IELTS Writing Task 2

Sau đây là các dạng bài mình có thể bắt gặp trong kỳ thi IELTS:

 • Causes – Problems – Solutions
 • Discuss + Opinion
 • Agree or Disagree
 • Advantages outweight Disadvantages
 • Positive or Negative Development
 • 2-part questions

Đề thi mẫu cho từng dạng:

 • Causes – Problems – Solutions

In some countries the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing. What do you think are the causes of these problems and what measures could be taken to solve them?

(Ở một số quốc gia, trọng lượng trung bình của mọi người ngày càng tăng và mức độ sức khỏe và thể chất của họ ngày càng giảm. Theo bạn nguyên nhân của những vấn đề này là gì và những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết chúng?)

 • Discuss + Opinion

Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology. Discuss both these views and give your own opinion.

(Một số người nghĩ rằng tất cả sinh viên đại học nên học bất cứ thứ gì họ thích. Những người khác cho rằng họ chỉ nên được phép học những môn sẽ hữu ích trong tương lai, chẳng hạn như những môn liên quan đến khoa học và công nghệ. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

 • Agree or Disagree

In some countries, an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is, therefore, necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food. To what extent do you agree or disagree?

(Ở một số quốc gia, ngày càng có nhiều người bị các vấn đề về sức khỏe do ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Do đó, chính phủ cần đánh thuế cao hơn đối với loại thực phẩm này. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

 • Advantages outweight Disadvantages

People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

(Con người hiện nay có quyền tự do làm việc và sinh sống ở mọi nơi trên thế giới do sự phát triển của công nghệ thông tin liên lạc và giao thông vận tải. Những lợi thế của sự phát triển này có lớn hơn những bất lợi không?)

 • Positive or Negative Development

Many employers are now offering their employees the option to work from home. As a result, employees will have much more flexible hours in the future. Is this a positive or negative development?

(Nhiều nhà tuyển dụng hiện đang cung cấp cho nhân viên của họ lựa chọn làm việc tại nhà. Do đó, nhân viên sẽ có giờ làm việc linh hoạt hơn nhiều trong tương lai. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

 • 2-part questions

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

(Trong giáo dục và việc làm, một số người làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Tại sao một số người làm việc chăm chỉ hơn? Làm việc chăm chỉ luôn là điều tốt phải không?)

Bố cục bài IELTS Writing Task 2

Có nhiều cách để viết bài IELTS Writing Task 2, sau đây là bố cục Huyền thấy cơ bản và hiệu quả nhất đối với Huyền. Bố cục sẽ gồm 4 đoạn văn:

Mở bàiThường khoảng 2 câu:

 • Câu 1: Paraphrase lại đề
 • Câu 2: Trả lời yêu cầu của đề
Thân bài 1Khoảng 5-6 câu. Cách triển khai cơ bản:

 • Câu 1: Ý chính 1
 • Câu 2+3: Ý triển khai chi tiết, ví dụ, …
 • Câu 4: Ý chính 2
 • Câu 5: Ý triển khai, ví dụ …
Thân bài 2Khoảng 5-6 câu, áp dụng cách triển khai cơ bản giống trên.
Kết bài
 • Thường khoảng 1 – 2 câu
 • Paraphrase lại mở bài + Tóm tắt ý chính của thân bài.

Các chủ đề thường gặp trong IELTS Writing Task 2

22 chủ đề thường gặp trong IELTS Writing Task 2

 1. Chủ đề Art and Culture
 2. Chủ đề Animals
 3. Chủ đề Business and Money
 4. Chủ đề Communication
 5. Chủ đề Crime and Punishment
 6. Chủ đề Education
 7. Chủ đề Environment
 8. Chủ đề Family and Children
 9. Chủ đề Food and Diet
 10. Chủ đề Government Spending
 11. Chủ đề Health
 12. Chủ đề Housing and Architecture
 13. Chủ đề Languages
 14. Chủ đề City Life
 15. Chủ đề Media and Advertising
 16. Chủ đề Reading
 17. Chủ đề Society
 18. Chủ đề Space Exploration
 19. Chủ đề Sport and Exercise
 20. Chủ đề Technology
 21. Chủ đề Tourism
 22. Chủ đề Transport
 23. Chủ đề Work

Đề thi mẫu IELTS Writing Task 2 theo chủ đề

 • Chủ đề Art and Culture

In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Animals

In the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing or medicine. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Business and Money

Large businesses have big budgets for marketing and promotion and, as a result, people gravitate towards buying their products. What problems does this cause? What could be done to encourage people to buy local products?

 • Chủ đề Communication 

Spoken communication is more powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Crime and Punishment

Many offenders commit more crimes after serving the first punishment. Why is this happening, and what measures can be taken to tackle this problem?

 • Chủ đề Education

Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. Discuss both these views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Environment

Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Family and Children

As parents, they should be required to attend parenting courses every year to bring up their children well and give them a better environment for growth. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Food and Diet

People are consuming more and more sugar-based drinks. Why? What can be done to reduce sugary drink consumption?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Government Spending

The money spent by governments on space programmes would be better spent on vital public services such as schools and hospitals. To what extent do you agree or disagree?

 • Chủ đề Health

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Housing and Architecture

Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss both these views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Languages

Because computers can translate all languages very quickly and accurately, learning a foreign language is a waste of time. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề City Life

More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Media and Advertising

Some believe that people will purchase a product based on their needs and advertising is not needed. To what extent do you agree or disagree?

 • Chủ đề Reading

Some people believe that people who read books can develop more imagination and language skills than those who prefer to watch TV. Do you agree or disagree?

 • Chủ đề Society

These days people in some countries are living in a “throwaway” society which means people use things in a short time then throw them away. What are its causes and what impacts can it have?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Space Exploration

Some people think the money spent in developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

 • Chủ đề Sport and Exercise

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Technology

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Tourism

Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive or negative development?

 • Chủ đề Transport

Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age, for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

 • Chủ đề Work

Some people argue that job satisfaction is more important than job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

Bạn có thể tham khảo bài mẫu cho đề này tại đây.

Cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

Sau đây Huyền sẽ chia sẻ cách viết mở bài cho 1 dạng trong IELTS Writing Task 2, đó là dạng Discuss + Opinion. Đối với các dạng bài còn lại, Huyền chia sẻ chi tiết trong khóa học IELTS Writing Online.

Đề thi thông thường có 2 phần:

 • Phần 1: Giới thiệu chủ đề mà đề sẽ nói tới.
 • Phần 2: Nêu ra yêu cầu.

Hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích dạng Discuss and Opinion, yêu cầu cụ thể của dạng này sẽ là “Discuss both views and give your own opinion” (Phân tích cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn).

Đối với dạng đề này, đề bài sẽ cho 2 quan điểm của hai nhóm người khác nhau. Nhóm 1 có ý kiến là ABC, trong khi nhóm 2 có ý kiến là XYZ. Mình sẽ phải phân tích quan điểm của cả hai nhóm và đưa ra ý kiến của cá nhân mình là mình đồng ý với nhóm nào.

Sau đây là 1 ví dụ:

Đề thi: Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology. Discuss both these views and give your own opinion.

Dịch đề: Một vài người nghĩ rằng tất cả sinh viên đại học nên học bất cứ môn gì họ thích. Một số khác lại tin rằng họ chỉ nên được phép học các môn mà sẽ hữu ích trong tương lai như các môn liên quan đến khoa học và công nghệ. Thảo luận cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Đối với bất kỳ đề thi nào, chúng ta hãy đọc kỹ 3 lần, sau đó chia đề làm 2 phần như trên.

 • Phần 1: Chủ đề của đề thi là gì? Đối với đề trên chủ đề là: “Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology.”
 • Phần 2: Yêu cầu của đề là là? Đối với đề trên, người ta yêu cầu thí sinh “Discuss both these views and give your own opinion.”

Việc phân tích như thế này không chỉ tốt cho phần mở bài mà còn vô cùng quan trọng trong quá trình chúng ta lên ý tưởng và sắp xếp ý để hoàn thành 2 khổ thân bài.

Sau khi đã phân tích xong 2 phần và hiểu chủ đề và yêu cầu của đề rồi, bước tiếp theo chúng ta làm sẽ là Paraphrase phần 1 và trả lời phần 2.

(Paraphrase là cách viết lại 1 câu với nghĩa tương ứng dùng từ đồng nghĩa, cấu trúc đồng nghĩa,…)

Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm mở bài.

Phần 1: Chúng ta sẽ phải paraphrase 2 câu này “Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology.”

Huyền sẽ hướng dẫn chi tiết cách paraphrase, các bạn có thể ghi chú lại các từ vựng cần thiết nhé. Thông thường Huyền sẽ dùng từ đồng nghĩa, cấu trúc đồng nghĩa để paraphrase 1 câu nào đó.

Bây giờ Huyền sẽ paraphrase lần lượt 2 câu trên.

Câu 1:

 • Some people think that paraphrase thành It is thought that// It is argued that// It is believed that
 • all university students paraphrase thành all students entering university// all students entering tertiary education// all students entering third-level education
 • should study whatever they like paraphrase thành should study whatever that they have an interest in// should choose the courses that they have a passion for

Câu 2:

 • Others, however, believe that paraphrase thành Other people, however, think that// Other people, however, argue that
 • they should only be allowed to paraphrase thành they should solely be allowed to
 • study subjects that will be useful in the future paraphrase thành study subjects that will be of use for their future
 • such as those related to science and technology paraphrase thành such as science-based subjects.

Phần 2: Vậy là chúng ta vừa paraphrase xong phần 1. Bây giờ ta đi trả lời phần 2 cũng chính là yêu cầu của đề. Đề yều cầu chúng ta thảo luận cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến cùa mình, thì bây giờ mình chỉ cần trả lời đơn giản là mình đồng ý với nhóm nào?

 • Nếu bạn đồng ý với nhóm thứ nhất, bạn chỉ cần nói: I personally agree with the first group.
 • Nếu bạn đồng ý với nhóm thứ hai, bạn chỉ cần nói: I personally agree with the second group.

Vậy là chỉ với 2 bước như trên chúng ta đã có 1 mở bài hoàn chỉnh:

It is argued that all students entering university should choose the courses that they have an interest in. Other people, however, argue that they should solely be allowed to study subjects that will be of use for their future. I personally agree with the first/second group. (Đồng ý với nhóm thứ mấy các bạn chọn 1 thôi nhé^^).

Lưu ý

Đối với những bạn đang trong giai đoạn đầu luyện IELTS Writing có lẽ phần tốn thời gian nhất là phần Paraphrase. Bởi vì trong giai đoạn này, vốn từ của bạn chưa nhiều, đặc biệt là từ đồng nghĩa! Vậy làm sao để Paraphrase tốt? Câu trả lời duy nhất là tích lũy vốn từ qua việc phân tích văn mẫu, phân tích thật kỹ xem bài văn đó có bao nhiêu cụm từ đồng nghĩa, viết xuống, học và áp dụng vào những bài có chủ đề tương tự.

Ví dụ, sau khi bạn đọc được bài viết này của Huyền bạn có thể ghi chú được 1 số cụm từ đồng nghĩa giống như hình bên dưới. Bạn cũng có thể highlight những từ/cụm từ hay cần học, giống như bảng bên dưới, Huyền đã in đậm xanh những từ cần học.

cach-viet-mo-bai-ielts-writing-task-2-dang-discuss-and-opinion
Rút từ đồng nghĩa và highlight những từ cần học

Cách viết kết bài trong IELTS Writing Task 2

Thông thường Huyền dành khoảng 5 – 10 phút lên ý tưởng và outline thân bài, 5 phút viết mở bài, 20-25 phút viết thân bài, 3 phút viết kết bài và 2-5 phút để kiểm tra lại bài.

Để viết được kết bài trong khoảng 3-5 phút, Huyền có 1 mẹo sau mà Huyền áp dụng cho hầu hết tất cả các bài văn mà Huyền viết.

 • Viết 1-2 câu dành cho kết bài, bắt đầu bằng cụm từ “In conclusion
 • Câu này được viết dựa trên việc paraphrase lại mở bài + chốt ý ở thân bài.

Vậy thôi là xong! Huyền đã dùng cách này trong hầu hết tất cả các bài văn mẫu. Nó rất hiệu quả trong việc giúp người viết tiết kiệm tối đa thời gian.

Ví dụ cụ thể

Bây giờ Huyền sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể để các bạn có thể nắm được thủ thuật viết kết bài như trên.

 • Mở bài:

It is argued by some that all students entering university should solely study subjects that will be of use for their future. In my opinion, however, it would be more beneficial for them to choose the courses that they have an interest in.

Một vài người tranh luận rằng tất cả sinh viên đại học chỉ nên học những môn hữu ích cho tương lai của chúng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ có lợi hơn nếu chúng chọn các khóa học mà chúng thích.

 • Kết bài:

In conclusion, although some people think that universities should only offer the most useful subjects, I personally believe that students should have the right to study whatever they prefer.

Kết luận, mặc dù một số người nghĩ rằng các trường đại học chỉ nên cung cấp các môn học hữu ích nhất, cá nhân tôi nghĩ rằng học sinh nên có quyền học bất cứ môn nào chúng thích.

Các từ đồng nghĩa:

 • It is argued by some that → some people think that
 • solely → only
 • subjects that will be of use for their future → useful subjects,
 • In my opinion → I personally believe that
 • it would be more beneficial for them to → students should have the right to
 • choose the courses that they have an interest in → study whatever they prefer.

Trong thời gian tới Huyền sẽ viết bài về cách outline thân bài và chuyển thân bài thành đoạn thân bài hoàn chỉnh nhé.

Bạn có thể xem thêm các ví dụ khác tại đây nhé.

Trên đây chính là một số chia sẻ về cách viết IELTS Writing Task 2 chi tiết cho người mới bắt đầu. Nếu bạn cần thêm những bài viết cho chủ đề gì, hãy để lại bình luận bên dưới nhé <3

Xem thêm:

5/5 - (7 bình chọn)

2 bình luận về “Cách viết IELTS Writing Task 2 chi tiết từng bước cho người mới bắt đầu”

  • Dạ. Các khoá nâng cao cô Huyền vẫn đang làm ạ. Dự kiến năm nay cô sẽ ra khoá giải đề Writing và các khóa còn lại ạ. Page chưa nhận được thông tin thời gian chính xác ạ.

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon