Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Languages

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Because computers can translate all languages very quickly and accurately, learning a foreign language is a waste of time. To what extent do you agree or disagree?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-languages

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

All languages can now be translated in a much easier and quicker way thanks to machine translation programs; therefore, some people believe that it is no longer necessary to learn a second language. I completely disagree with this idea.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-languages-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-2-languages-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

It is true that thanks to technological advances, these days we can easily translate any foreign language into our mother tongue and vice versa. It only takes a few seconds or so to translate a language into another one using Google Translate or other translation apps. Also, machine translation is often more accurate due to the fact that translation software is designed so that it is able to translate a word or a phrase based on its own context. Therefore, some people think that such programs are a substitute for learning a language, which takes years to study and practise.

Despite the benefits mentioned above, I personally believe that using translation apps or websites does not mean that we no longer need to spend time learning a foreign language. In the case of an emergency when we are not allowed to use any technological devices, for example, the inability to understand and speak English could cause us great trouble. Another example is that those who decide to work or study overseas might encounter various problems if they rely entirely on their translation apps for their daily communication. We can hardly ever build a close relationship with our neighbours in a new country if we are unable to speak or understand their language.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-languages-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài hoàn chỉnh:

In conclusion, although technology has made it much quicker and easier to translate any language, I believe that learning a foreign language is still necessary.

SAMPLE ANSWER

Bài mẫu đã được review bởi 1 giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

All languages can now be translated in a much easier and quicker way thanks to machine translation programs; therefore, some people believe that it is no longer necessary to learn a second language. I completely disagree with this idea.

It is true that thanks to technological advances, these days we can easily translate any foreign language into our mother tongue and vice versa. It only takes a few seconds or so to translate a language into another one using Google Translate or other translation apps. Also, machine translation is often more accurate due to the fact that translation software is designed so that it is able to translate a word or a phrase based on its own context. Therefore, some people think that such programs are a substitute for learning a language, which takes years to study and practise.

Despite the benefits mentioned above, I personally believe that using translation apps or websites does not mean that we no longer need to spend time learning a foreign language. In the case of an emergency when we are not allowed to use any technological devices, for example, the inability to understand and speak English could cause us great trouble. Another example is that those who decide to work or study overseas might encounter various problems if they rely entirely on their translation apps for their daily communication. We can hardly ever build a close relationship with our neighbours in a new country if we are unable to speak or understand their language.

In conclusion, although technology has made it much quicker and easier to translate any language, I believe that learning a foreign language is still necessary.

(band 8, written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Tất cả các ngôn ngữ giờ đây có thể được dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều nhờ các chương trình dịch máy; do đó, một số người tin rằng không còn cần thiết phải học ngôn ngữ thứ hai nữa. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến ​​này.

Đúng là nhờ những tiến bộ công nghệ, ngày nay chúng ta có thể dễ dàng dịch bất kỳ ngoại ngữ nào sang tiếng mẹ đẻ và ngược lại. Chỉ mất khoảng vài giây để dịch một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác bằng Google Dịch hoặc các ứng dụng dịch thuật khác. Ngoài ra, dịch máy thường chính xác hơn do phần mềm dịch được thiết kế sao cho có thể dịch một từ hoặc cụm từ dựa trên ngữ cảnh của chính nó. Do đó, một số người nghĩ rằng các chương trình như vậy là một sự thay thế cho việc học một ngôn ngữ, cái mà phải mất nhiều năm để nghiên cứu và thực hành.

Mặc cho những lợi ích được đề cập ở trên, cá nhân tôi tin rằng sử dụng các ứng dụng hoặc trang web dịch thuật không có nghĩa là chúng ta không còn cần phải dành thời gian học ngoại ngữ. Trong trường hợp khẩn cấp khi chúng ta không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ nào, chẳng hạn, việc không thể hiểu và nói tiếng Anh có thể gây rắc rối lớn cho chúng ta. Một ví dụ khác là những người quyết định làm việc hoặc học tập ở nước ngoài có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau nếu họ hoàn toàn dựa vào các ứng dụng dịch thuật cho việc giao tiếp hàng ngày. Chúng ta khó có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với các hàng xóm ở một quốc gia mới nếu chúng ta không thể nói hoặc hiểu ngôn ngữ của họ.

Tóm lại, mặc dù công nghệ đã giúp việc dịch bất kỳ ngôn ngữ nào trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều, tôi tin rằng việc học ngoại ngữ vẫn là cần thiết.

Tải bản PDF: Tại đây

>>> Các bài mẫu IELTS Writing 

4.7/5 - (6 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon