Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Cambridge 12 – Test 8

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

The diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity.

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-b

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

The diagram illustrates various steps in which electricity is generated using geothermal energy.

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ. Đối với dạng Process như trên, Huyền thường chỉ viết 1 câu nêu 2 đặc điểm:

  1. Có tổng bao nhiêu giai đoạn trong cả quá trình?
  2. Nói tóm tắt: giai đoạn 1 và giai đoạn cuối

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-c

Từ các điểm chính chúng ta rút ra ở trên, ta có một tổng quan như sau:

Overall, there are five distinct stages in the process of electricity production from geothermal power, starting with the pumping down of cold water and ending with the production of electricity by a generator.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-d

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

At the first stage of the process, cold water travels down a 4.5km long pipe into an injection well. After that, the water goes through an area called the geothermal zone, which contains a lot of hot rocks used to increase the temperature of the water.

At the next step, the hot water is transferred into another well called the production well where it is pumped up to a condenser, ready for the next stage. In the condenser, the water transforms into steam and is used to power a turbine, which activates a generator to produce electricity. The resulting electricity is distributed for different purposes via various electricity grids.

SAMPLE ANSWER

The diagram illustrates various steps in which electricity is generated using geothermal energy.

Overall, there are five distinct stages in the process of electricity production from geothermal power, starting with the pumping down of cold water and ending with the production of electricity by a generator.

At the first stage of the process, cold water travels down a 4.5km long pipe into an injection well. After that, the water goes through an area called the geothermal zone, which contains a lot of hot rocks used to increase the temperature of the water.

At the next step, the hot water is transferred into another well called the production well where it is pumped up to a condenser, ready for the next stage. In the condenser, the water transforms into steam and is used to power a turbine, which activates a generator to produce electricity. The resulting electricity is distributed for different purposes via various electricity grids.

(band 8, written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Biểu đồ minh họa các bước khác nhau trong đó điện được tạo ra bằng năng lượng địa nhiệt.

Nhìn chung, có năm giai đoạn riêng biệt trong quá trình sản xuất điện từ năng lượng địa nhiệt, bắt đầu bằng việc bơm nước lạnh xuống và kết thúc bằng việc sản xuất điện bằng máy phát điện.

Ở giai đoạn đầu tiên của quá trình, nước lạnh chảy xuống một đường ống dài 4,5km vào một giếng phun. Sau đó, nước đi qua một khu vực gọi là khu vực địa nhiệt, nơi chứa rất nhiều đá nóng được sử dụng để tăng nhiệt độ của nước.

Ở bước tiếp theo, nước nóng được chuyển vào một giếng khác gọi là giếng sản xuất, nơi nó được bơm lên một bình ngưng, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Trong thiết bị ngưng tụ, nước biến thành hơi nước được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tuabin, kích hoạt máy phát điện để sản xuất điện. Điện sản xuất ra được phân phối cho các mục đích khác nhau thông qua các lưới điện.

>>> Bản PDF: Bạn tải tại đây nhé.

>>> Tuyển tập bài mẫu IELTS Writing

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon