IELTS Cambridge 18 Task 2: The most important aim of science

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

The most important aim of science should be to improve people’s lives. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Mở bài

Khi đọc bất kỳ đề thi IELTS Writing Task 2 nào Huyền sẽ chia đề đó làm hai phần:

 • Phần 1: Chủ đề
 • Phần 2: Yêu cầu

Sau đó mở bài của mình cũng sẽ có hai phần tương ứng:

 • Phần 1: Paraphrase
 • Phần 2: Trả lời yêu cầu của đề

Khi kết hợp hai phần đó mình sẽ có một mở bài như sau:

The most important aim of science should be to improve people’s lives. To what extent do you agree or disagree with this statement?

It is argued that the ultimate objective of science should be to enhance people’s lives. I completely disagree with this notion because I believe that protecting the environment and minimizing animal suffering are equally as important, and science should aim to balance these goals.

Xem thêm:

Thân bài

Throughout history, there have been scientific discoveries and breakthroughs that have saved lives, solved problems, and made life much more convenient. In many cases, people’s lives are improved but at the expense of the environment. The discovery of plastic is a good case in point. Plastic has benefited people in numerous ways, such as expanding the shelf life of food and reducing the cost of shipping and transportation, but the overuse of this material has taken a toll on the environment. Millions of tonnes of plastic bags are discharged into oceans, lakes, and rivers annually, contributing to pollution and threatening the lives of aquatic creatures, and this, in turn, adversely impacts people’s health. If science prioritizes humans over the environment, any inventions and discoveries made might eventually cause harm to humans.  

Apart from the environment, scientists should also take into account the suffering of animals used in their research. Humans depend on other species for their survival, but other species already existed and lived happily before the arrival of humans. Since humans set foot on Earth, they have disrupted the balance of the ecosystem and contributed to the loss of biodiversity through activities such as deforestation and overconsumption of natural resources. Now, thousands of experiments are being carried out by exposing animals to great pain. For these reasons, I would argue that scientists should not conduct research that puts humans above all else; instead, they should consider the lives of other creatures that we depend upon.

Kết bài

Chốt lại ý chính:

 • Body 1: science should not favour humans over the environment
 • Body 2: science should not favour humans over other species

Từ đó ta có kết bài như sau:

In conclusion, the primary aim of scientific research should not favour humans over the environment and other species because protecting natural habitats and creatures living in them is as important as improving people’s lives.

Bài mẫu

It is argued that the ultimate objective of science should be to enhance people’s lives. I completely disagree with this notion because I believe that protecting the environment and minimizing animal suffering are equally as important, and science should aim to balance these goals.

Throughout history, there have been scientific discoveries and breakthroughs that have saved lives, solved problems, and made life much more convenient. In many cases, people’s lives are improved but at the expense of the environment. The discovery of plastic is a good case in point. Plastic has benefited people in numerous ways, such as expanding the shelf life of food and reducing the cost of shipping and transportation, but the overuse of this material has taken a toll on the environment. Millions of tonnes of plastic bags are discharged into oceans, lakes, and rivers annually, contributing to pollution and threatening the lives of aquatic creatures, and this, in turn, adversely impacts people’s health. If science prioritizes humans over the environment, any inventions and discoveries made might eventually cause harm to humans.  

Apart from the environment, scientists should also take into account the suffering of animals used in their research. Humans depend on other species for their survival, but other species already existed and lived happily before the arrival of humans. Since humans set foot on Earth, they have disrupted the balance of the ecosystem and contributed to the loss of biodiversity through activities such as deforestation and overconsumption of natural resources. Now, thousands of experiments are being carried out by exposing animals to great pain. For these reasons, I would argue that scientists should not conduct research that puts humans above all else; instead, they should consider the lives of other creatures that we depend upon.

In conclusion, the primary aim of scientific research should not favour humans over the environment and other species because protecting natural habitats and creatures living in them is as important as improving people’s lives.

(written by Huyen Nguyen, improved by David S. Wills)

Từ vựng

 • objective /əbˈdʒektɪv/ (n) = something that you are trying to achieve: mục tiêu
 • at the expense of somebody/something = with loss or damage to somebody/something: với cái giá, gây hại tới …
 • take a toll on = to have a bad effect on somebody/something; to cause a lot of damage, deaths, pain, etc.: gây ảnh hưởng tiêu cực tới …
 • discharge /dɪsˈtʃɑːrdʒ/ (v) = to send out a substance, especially waste liquid or gas: thải
 • prioritize /praɪˈɔːrətaɪz/ (v) = to treat something as being more important than other things: ưu tiên
 • take something into account = to consider or remember something when judging a situation: xem xét
 • disrupt /dɪsˈrʌpt/ (v) = to make it difficult for something to continue in the normal way: làm xáo trộn
 • loss of biodiversity = the decline in the number, genetic variability, and variety of species, and the biological communities in a given area: mất đa dạng sinh học
 • favour A over B = prefer A to B: ưu tiên A hơn là B

Bài dịch

Người ta lập luận rằng mục tiêu cuối cùng của khoa học là nâng cao đời sống con người. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này vì tôi tin rằng việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu sự đau khổ của động vật đều quan trọng như nhau và khoa học nên hướng tới việc cân bằng các mục tiêu này.

Trong suốt lịch sử, đã có những khám phá và đột phá khoa học đã cứu sống, giải quyết vấn đề và giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trong nhiều trường hợp, cuộc sống của người dân được cải thiện nhưng lại phải trả giá bằng môi trường. Việc phát hiện ra nhựa là một trường hợp điển hình. Nhựa đã mang lại lợi ích cho con người theo nhiều cách, chẳng hạn như kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm và giảm chi phí vận chuyển, nhưng việc sử dụng quá mức vật liệu này đã gây tổn hại đến môi trường. Hàng triệu tấn túi ni-lông bị thải ra đại dương, hồ, sông mỗi năm, góp phần gây ô nhiễm, đe dọa sự sống của các sinh vật dưới nước và từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Nếu khoa học ưu tiên con người hơn môi trường, thì bất kỳ phát minh và khám phá nào được thực hiện cuối cùng cũng có thể gây hại cho con người.

Ngoài môi trường, các nhà khoa học cũng nên tính đến sự đau khổ của động vật được sử dụng trong nghiên cứu của họ. Con người phụ thuộc vào các loài khác để sinh tồn, nhưng các loài khác đã tồn tại và sống hạnh phúc trước khi con người xuất hiện. Kể từ khi con người đặt chân lên Trái đất, họ đã phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái và góp phần làm mất đa dạng sinh học thông qua các hoạt động như phá rừng và tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay, hàng nghìn thí nghiệm đang được thực hiện bằng cách cho động vật chịu đau đớn tột cùng. Vì những lý do này, tôi cho rằng các nhà khoa học không nên tiến hành nghiên cứu đặt con người lên trên hết; thay vào đó, họ nên xem xét đến cuộc sống của những sinh vật khác những sinh vật mà chúng ta phụ thuộc vào.

Tóm lại, mục đích chính của nghiên cứu khoa học không nên thiên vị con người hơn môi trường và các loài khác vì việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên và các sinh vật sống trong đó cũng quan trọng như việc cải thiện cuộc sống của con người.

Phần tự học tại nhà

Đối với từng đề Writing, Huyền thường đọc các bài báobài mẫu về chủ đề đang học để tích lũy thêm từ vựng và ý tưởng hay. Bên dưới là bài ghi chú của Huyền cho chủ đề này.

Huyền dùng vở B5 để ghi chú bài học cho các kỹ năng.

ielts-writing-task-2-the-most-important-aim-of-science-should-be-to-improve-people's-lives

ielts-cambridge-18-the-most-important-aim-of-science

Khóa học IELTS Writing Online

Đây là khóa học dành cho những bạn đang tự học IELTS tại nhà. Ngày đó Huyền tự học IELTS hoàn toàn, từ lúc chưa biết IELTS là gì cho tới khi đạt 8.5 IELTS. Khóa học Writing Online này gồm chi tiết từng bài giảng hướng dẫn cách tiếp cận từng dạng đề trong Task 1 và Task 2.

Dưới đây là một hình ảnh cắt ra từ video bài giảng trong khóa:

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon