Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020

6 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015.

Xem thêm: 

Sau đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020.

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

de-thi-ielts-writing-1-ngay-5-3-2020-intro

→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

The line graph compares the proportion of people in a particular city who went to music concerts over a 5-year period (2010-2015), split by age.

(Biểu đồ đường so sánh tỷ lệ người dân ở một thành phố cụ thể đã đến các buổi hòa nhạc trong khoảng thời gian 5 năm (2010-2015), chia theo tuổi.)

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

de-thi-ielts-writing-1-ngay-5-3-2020-overview

Overall, the youngest age group overtook those aged 45-54 to become the group with the highest level of music concert attendance, while elderly people’s participation was lowest. In addition, the greatest increase in attendance levels was recorded for the youngest group.

(Nhìn chung, nhóm tuổi trẻ nhất đã vượt qua những người ở độ tuổi 45-54 để trở thành nhóm có mức độ tham gia buổi hòa nhạc cao nhất, trong khi sự tham gia của nhóm những người cao tuổi là thấp nhất. Ngoài ra, sự gia tăng lớn nhất về mức độ tham dự đã được ghi nhận cho nhóm trẻ nhất.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

de-thi-ielts-writing-1-ngay-5-3-2020-outline

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

In 2010, just over 50% of people aged 45 to 54 attended music concerts, while the figures for the 16 to 24-year-olds and the 25 to 44-year-olds were lower, at 40% each. One year later, however, the percentage of the youngest group going to music concerts surpassed that of the middle-aged group, increasing steadily to about 70% in 2015. The figures for the 45-54 and 25-44 age groups ended at around 52% and 49%, respectively, in 2015.

Turning to the two remaining groups, the 55-64 age group’s attendance at music concerts declined slightly from about 25% in 2010 to approximately 22% in 2015, while the figure for the elderly who are aged 75 or over rose from 10% to just above 20%, despite some small drops in between.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020

The line graph compares the proportion of people in a particular city who went to music concerts over a 5-year period (2010-2015), split by age.

Overall, the youngest age group overtook those aged 45-54 to become the group with the highest level of music concert attendance, while elderly people’s participation was lowest. In addition, the greatest increase in attendance levels was recorded for the youngest group.

In 2010, just over 50% of people aged 45 to 54 attended music concerts, while the figures for the 16 to 24-year-olds and the 25 to 44-year-olds were lower, at 40% each. One year later, however, the percentage of the youngest group going to music concerts surpassed that of the middle-aged group, increasing steadily to about 70% in 2015. The figures for the 45-54 and 25-44 age groups ended at around 52% and 49%, respectively, in 2015.

Turning to the two remaining groups, the 55-64 age group’s attendance at music concerts declined slightly from about 25% in 2010 to approximately 22% in 2015, while the figure for the elderly who are aged 75 or over rose from 10% to just above 20%, despite some small drops in between.

(written by Nguyen Huyen)

Từ vựng

 • the proportion of … = the percentage of …: tỷ lệ …
 • go to music concerts = attend music concerts: tham gia các buổi hòa nhạc
 • the highest level of music concert attendance: mức độ tham gia buổi hòa nhạc cao nhất
 • attendance levels: mức độ tham gia buổi hòa nhạc
 • A surpasses B: A vượt qua B
 • the middle-aged group: nhóm tuổi trung niên
 • declined slightly from … to …: giảm nhẹ từ … còn …
 • the figure for …: con số cho …
 • small drops: những sự giảm nhỏ

Bài dịch

Biểu đồ đường so sánh tỷ lệ người dân ở một thành phố cụ thể đã đến các buổi hòa nhạc trong khoảng thời gian 5 năm (2010-2015), chia theo tuổi.

Nhìn chung, nhóm tuổi trẻ nhất đã vượt qua những người ở độ tuổi 45-54 để trở thành nhóm có mức độ tham gia buổi hòa nhạc cao nhất, trong khi sự tham gia của nhóm những người cao tuổi là thấp nhất. Ngoài ra, sự gia tăng lớn nhất về mức độ tham dự đã được ghi nhận cho nhóm trẻ nhất.

Trong năm 2010, có hơn 50% người trong độ tuổi 45 đến 54 tham dự các buổi hòa nhạc, trong khi con số của những người từ 16 đến 24 tuổi và 25 đến 44 tuổi thấp hơn, mỗi nhóm ở mức 40%. Tuy nhiên, một năm sau, tỷ lệ nhóm trẻ nhất tham gia các buổi hòa nhạc đã vượt qua nhóm trung niên, tăng dần lên khoảng 70% vào năm 2015. Các số liệu cho các nhóm tuổi 45-54 và 25-44 kết thúc vào khoảng 52% và 49%, tương ứng, trong năm 2015.

Chuyển sang hai nhóm còn lại, sự tham dự của nhóm tuổi 55-64 tại các buổi hòa nhạc đã giảm nhẹ từ khoảng 25% năm 2010 xuống còn khoảng 22% vào năm 2015, trong khi con số cho nhóm người già từ 75 tuổi trở lên tăng từ 10% lên hơn 20%, mặc dù có sự sụt giảm giữa giai đoạn đó.

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020 được phân tích chi tiết, mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn nhé.

4.2/5 - (17 bình chọn)

6 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/3/2020”

 1. Cô ơi cho em hỏi là cấu trúc so sánh các số liệu có một cấu trúc là the number of X + be + highest/lowest cho em hỏi là tại sao ss nhất mà lại không có the vậy ạ ? Em cũng thấy thầy Simon có viết tương tự như vậy. Em cảm ơn cô ạ ^^

  Trả lời
  • Chào em, so sánh nhất có trường hợp mình có thể sử dụng “the” hoặc không đều được em nhé (optional). Khi nào cần the khi nào không –> Mình xem giúp chị tại trang 144 của sách Advanced Grammar In Use em nhé. Tuy nhiên để an toàn, thì mình cứ thêm the trong mọi người hợp, để tránh sai sót em nhé.

   Trả lời
 2. 16 to 24-year-olds và 25 to 44-year-olds
  Chị ơi, em khá khó hiểu tại sao hai phần phía trên lại viết như vậy ạ, thường thì phải là years old hoặc trong trường hợp sử dụng gạch nối thì phải là 44-year-old chứ nhỉ. Em mong chị giải đáp thắc mắc này giúp e ạ! Tks c

  Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon