Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Borrowing and Lending

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần trả lời cho một số câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Borrowing and Lending.

IELTS Speaking Part 1 chủ đề Borrowing and Lending

Have you ever borrowed money from someone else?

Yes, but I seldom borrow money from others since I always try to manage my finances well enough to make ends meet. I only borrow money from my mother or best friends when I have to pay unexpected expenses, such as an unexpected bill or something like that.

Bạn đã bao giờ vay tiền từ người khác chưa?

Dạ rồi, nhưng tôi hiếm khi vay tiền của người khác lắm vì tôi luôn cố gắng quản lý tài chính của mình đủ tốt để kiếm đủ tiền chi tiêu. Tôi chỉ vay tiền từ mẹ hoặc những người bạn thân nhất khi tôi phải trả những khoản chi tiêu bất ngờ, chẳng hạn như một hóa đơn bất ngờ hoặc những thứ tương tự như vậy.

Have you ever lent a book to others?

I usually do, as I love to share the knowledge that I have with everyone around me. I do not mind sharing my old English books with the junior students. I also lend other genres of books that I own to my close friends and sometimes exchange books with them.

Bạn đã bao giờ cho người khác mượn sách chưa?

Tôi thường cho người khác mượn sách lắm, vì tôi thích chia sẻ kiến thức mà tôi có với mọi người xung quanh. Tôi không ngại chia sẻ những cuốn sách tiếng Anh cũ của mình với các học sinh lớp dưới. Tôi cũng cho mượn các thể loại sách khác mà tôi có cho những người bạn thân của mình và đôi khi trao đổi sách với họ.

How do you feel about others borrowing things from you?

Well, I think it depends on the things that they want to borrow from me. If they are low-cost objects, like hairpins, pens, small amounts of money, clothes or even books, I will happily lend them out, and sometimes, I may also give them as a gift. However, if it is a pricey product or a large sum of money, I will have to consider carefully and will likely not give it to people who I can’t trust.

Bạn cảm thấy thế nào về việc người khác mượn đồ của bạn?

Chà, tôi nghĩ nó phụ thuộc vào những thứ mà họ muốn mượn từ tôi. Nếu chúng là những đồ vật giá rẻ, như kẹp tóc, bút, số tiền nhỏ, quần áo hay thậm chí là sách, tôi sẽ vui vẻ cho mượn, và đôi khi, tôi cũng có thể tặng chúng như một món quà. Tuy nhiên, nếu đó là một sản phẩm đắt tiền hoặc một khoản tiền lớn, tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận và có thể sẽ cho những người mà tôi không thể tin tưởng mượn.

How do you feel when people don’t return things they borrowed from you?

Basically, it is the least of my concerns if the things they borrow are insignificant to me. As I never lend out expensive stuff to irresponsible people, I rarely experience this situation. However, there have been times when my close friend did not repay the promised amount of money on time, so I just calmed down since she sounded regretful and gave me a proper explanation. I simply let it go and waited patiently until she was able to give it back to me.

Bạn cảm thấy thế nào khi mọi người không trả lại những thứ họ mượn từ bạn?

Về cơ bản, đó là mối quan tâm tối thiểu của tôi nếu những thứ họ mượn không đáng kể đối với tôi. Vì tôi không bao giờ cho mượn những thứ đắt tiền cho những người vô trách nhiệm, tôi hiếm khi gặp tình huống này. Tuy nhiên, đã có những lúc người bạn thân của tôi không hoàn trả đúng số tiền đã hứa, tuy vậy tôi đã bình tĩnh lại vì cô ấy có vẻ hối hận và đưa ra một lời giải thích thích đáng. Tôi chỉ đơn giản là bỏ qua và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ấy có thể trả lại món tiền đó.

Vocab

 • manage my finances well: quản lý tài chính tốt
 • make ends meet: kiếm đủ tiền chi tiêu
 • pay unexpected expenses: trả những khoản chi tiêu bất ngờ
 • an unexpected bill: một hóa đơn bất ngờ, không được báo trước
 • share something with somebody: chia sẻ gì với ai
 • exchange something with somebody: trao đổi gì với ai
 • depend on something: phụ thuộc vào điều gì
 • low-cost (adj) >< pricey (adj): giá rẻ >< đắt
 • lend something out: cho mượn thứ gì
 • consider carefully: cân nhắc cẩn thận
 • trust sombody (v): tin tưởng ai đó
 • the least of my concerns: mối quan tâm tối thiểu của tôi (không quan trọng đối với tôi)
 • irresponsible (adj): vô trách nhiệm
 • calmed down: bình tĩnh
 • regretful (adj): hối hận, hối lỗi
 • a proper explanation: một lời giải thích thích đáng
 • wait patiently: kiên nhẫn chờ đợi

ielts-speaking-borrowing-and-lending

Trên đây là một số câu hỏi và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 1 chủ đề Borrowing and Lending. Bạn có thể theo dõi thêm các bài post trên fanpage IELTS Nguyễn Huyền nhé.

4.5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon