Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Surveillance cameras

1 Comment

Photo of author

By Nguyễn Huyền

In many cities the use of video cameras in public places is being increased in order to reduce crime, but some people believe that these measures restrict our individual freedom. Do the benefits of increased security outweigh the drawbacks?

Ở nhiều thành phố, việc sử dụng máy quay video ở những nơi công cộng đang được tăng lên để giảm tội phạm, nhưng một số người tin rằng những biện pháp này hạn chế quyền tự do cá nhân của chúng ta. Các lợi ích của việc tăng cường bảo mật có vượt trội hơn các nhược điểm không?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-surveillance-cameras

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

The use of surveillance cameras as crime deterrence is being increased in many major cities around the world. Although some people argue that this invades people’s privacy, in my opinion, the beneficial effects of increasing security using video cameras do outweigh the disadvantages.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-surveillance-cameras-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-2-surveillance-cameras-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

Regarding the drawbacks of using security cameras to deter crimes, some people believe that their individual freedom is somehow violated due to the fact that their activities are constantly observed by those devices. Whether they are out on the street, in shopping centres or at underground stations, images of their faces and their movements will be recorded and sent to security organisations, ready to be analysed if necessary. Many people consider this a violation of privacy and think that privacy is a right that should be respected in this modern world.

In spite of the above arguments, I personally believe that the benefits that surveillance cameras bring to our society are far more significant than the drawbacks. Widespread surveillance in public areas would greatly contribute to crime reduction by deterring potential criminals from engaging in unlawful activities, when they know that security cameras are recording their every move. The installation of more video cameras in public areas also helps reduce terrorist attacks thanks to the data and images from these cameras, which are used to detect unusual activities of any individual in public places. This helps protect society from any threat and provides people with a sense of safety and security.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-surveillance-cameras-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, despite the idea that increasing the use of surveillance camera systems will invade individual freedom, I would argue that this brings more benefits than drawbacks.

SAMPLE ANSWER

The use of surveillance cameras as crime deterrence is being increased in many major cities around the world. Although some people argue that this invades people’s privacy, in my opinion, the beneficial effects of increasing security using video cameras do outweigh the disadvantages.

Regarding the drawbacks of using security cameras to deter crimes, some people believe that their individual freedom is somehow violated due to the fact that their activities are constantly observed by those devices. Whether they are out on the street, in shopping centres or at underground stations, images of their faces and their movements will be recorded and sent to security organisations, ready to be analysed if necessary. Many people consider this a violation of privacy and think that privacy is a right that should be respected in this modern world.

In spite of the above arguments, I personally believe that the benefits that surveillance cameras bring to our society are far more significant than the drawbacks. Widespread surveillance in public areas would greatly contribute to crime reduction by deterring potential criminals from engaging in unlawful activities, when they know that security cameras are recording their every move. The installation of more video cameras in public areas also helps reduce terrorist attacks thanks to the data and images from these cameras, which are used to detect unusual activities of any individual in public places. This helps protect society from any threat and provides people with a sense of safety and security.

In conclusion, despite the idea that increasing the use of surveillance camera systems will invade individual freedom, I would argue that this brings more benefits than drawbacks.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Việc sử dụng camera giám sát để ngăn chặn tội phạm đang được gia tăng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Mặc dù một số người cho rằng điều này xâm phạm quyền riêng tư của mọi người, nhưng theo tôi, những tác động có lợi của việc tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng máy quay video vượt xa những nhược điểm.

Liên quan đến những hạn chế của việc sử dụng camera an ninh để ngăn chặn tội phạm, một số người tin rằng tự do cá nhân của họ bị vi phạm một phần nào đó do thực tế là các hoạt động của họ liên tục bị các thiết bị đó quan sát. Cho dù họ đang ở ngoài đường, trong các trung tâm mua sắm hoặc tại các trạm điện ngầm, hình ảnh khuôn mặt và chuyển động của họ sẽ được ghi lại và gửi đến các tổ chức an ninh, sẵn sàng để được phân tích nếu cần thiết. Nhiều người coi đây là vi phạm quyền riêng tư và cho rằng quyền riêng tư là quyền cần được tôn trọng trong thế giới hiện đại này.

Bất chấp những lập luận trên, cá nhân tôi tin rằng những lợi ích mà camera giám sát mang lại cho xã hội của chúng ta nhiều hơn so với những hạn chế. Giám sát rộng rãi ở các khu vực công cộng sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm tội phạm bằng cách ngăn chặn tội phạm tiềm năng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, khi họ biết rằng các camera an ninh đang ghi lại mọi hành động của họ. Việc lắp đặt thêm máy quay video ở các khu vực công cộng cũng giúp giảm các cuộc tấn công khủng bố nhờ dữ liệu và hình ảnh từ các camera này, được sử dụng để phát hiện các hoạt động bất thường của bất kỳ cá nhân nào ở những nơi công cộng. Điều này giúp bảo vệ xã hội khỏi mọi mối đe dọa và mang lại cho mọi người cảm giác an toàn và an ninh.

Tóm lại, mặc dù ý tưởng rằng việc tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát sẽ xâm phạm tự do cá nhân, tôi sẽ cho rằng điều này mang lại nhiều lợi ích hơn những hạn chế.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

5/5 - (4 bình chọn)

1 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Surveillance cameras”

  1. Hi Ms. Huyền!
    Cho e hỏi tại sao dùng the beneficial effects of increasing security using video cameras mà không phải là the beneficial effects of increasing using security video cameras.
    Tks chị!

    Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon