Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – High salaries

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries above a certain level. Discuss both views and give your own opinion.

Ở nhiều quốc gia, một số lượng nhỏ cá nhân nhận được tiền lương rất cao. Một vài người tin rằng điều này tốt cho đất nước, nhưng một số khác lại nghĩ rằng chính phủ không nên cho phép lương vượt quá một mức độ nhất định nào đó. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến riêng của bạn.

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-high-salaries-1

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

It is argued that there should be a maximum wage limit on extremely high earners; others, however, believe that people should have the freedom to earn as much as they can. I agree with the second viewpoint.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-high-salaries-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-2-high-salaries-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

On the one hand, the main reason why some people think that it is necessary to have a maximum wage law is that it could help reduce the pay gap between the highest and lowest earners. The decrease in income inequality would have beneficial effects on firms and society as a whole. Companies might cut a huge sum spent on executives’ salaries, and thus have more to invest in other important aspects, such as marketing and promotions, which help increase sales figures. Many studies show that countries with a narrower income gap often have lower poverty and crime rates than those experiencing growing economic inequality.

In spite of the above arguments, in my opinion, society would suffer a great deal if a maximum wage legislation was adopted. Setting a limit on earnings would encourage the most skilled workers, who make significant contributions to their companies, to leave and work in a foreign country. This brain drain of the top employees would cause enterprises and the economy great damage. The absence of a skilled executive, for example, might cause a company a loss of thousands of dollars, and it would take quite a long time to hire another one. Another thing is that it would be almost impossible for an economy to thrive when its well-educated and skilled workforce is willing to work in another country where they are offered extraordinarily high pay packages.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-high-salaries-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, despite the arguments for a maximum wage cap, I believe that governments should not set a limit on the wages of the highest earners as it would have adverse impacts on business and economic growth.

SAMPLE ANSWER

It is argued that there should be a maximum wage limit on extremely high earners; others, however, believe that people should have the freedom to earn as much as they can. I agree with the second viewpoint.

On the one hand, the main reason why some people think that it is necessary to have a maximum wage law is that it could help reduce the pay gap between the highest and lowest earners. The decrease in income inequality would have beneficial effects on firms and society as a whole. Companies might cut a huge sum spent on executives’ salaries, and thus have more to invest in other important aspects, such as marketing and promotions, which help increase sales figures. Many studies show that countries with a narrower income gap often have lower poverty and crime rates than those experiencing growing economic inequality.

In spite of the above arguments, in my opinion, society would suffer a great deal if a maximum wage legislation was adopted. Setting a limit on earnings would encourage the most skilled workers, who make significant contributions to their companies, to leave and work in a foreign country. This brain drain of the top employees would cause enterprises and the economy great damage. The absence of a skilled executive, for example, might cause a company a loss of thousands of dollars, and it would take quite a long time to hire another one. Another thing is that it would be almost impossible for an economy to thrive when its well-educated and skilled workforce is willing to work in another country where they are offered extraordinarily high pay packages.

In conclusion, despite the arguments for a maximum wage cap, I believe that governments should not set a limit on the wages of the highest earners as it would have adverse impacts on business and economic growth.

(written by Huyen Nguyen)

BÀI DỊCH

Có ý kiến ​​cho rằng nên có giới hạn lương tối đa đối với những người có thu nhập cực kỳ cao; tuy nhiên, những người khác lại tin rằng mọi người nên có quyền tự do kiếm được nhiều nhất có thể. Tôi đồng ý với quan điểm thứ hai.

Một mặt, lý do chính tại sao một số người nghĩ rằng cần phải có luật lương tối đa là nó có thể giúp giảm khoảng cách thu nhập giữa người có thu nhập cao nhất và thấp nhất. Sự giảm bất bình đẳng thu nhập sẽ có tác động có lợi cho các công ty và xã hội. Các công ty có thể cắt một khoản tiền lớn chi cho lương của các giám đốc điều hành, và do đó có nhiều hơn để đầu tư vào các khía cạnh quan trọng khác, chẳng hạn như tiếp thị và khuyến mãi, giúp tăng doanh số bán hàng. Nhiều nghiên cứu cho thấy các quốc gia có khoảng cách thu nhập hẹp hơn thường có tỷ lệ nghèo và tội phạm thấp hơn so với những nước có sự bất bình đẳng kinh tế ngày càng tăng.

Bất chấp những lập luận trên, theo tôi, xã hội sẽ phải chịu tổn thất rất nhiều nếu luật về mức lương tối đa được thông qua. Đặt giới hạn về thu nhập sẽ khuyến khích những người lao động có kỹ năng nhất, những người có đóng góp đáng kể cho công ty của họ, rời đi và làm việc ở nước ngoài. Việc chảy máu chất xám của những nhân viên hàng đầu này sẽ khiến các doanh nghiệp và nền kinh tế thiệt hại lớn. Ví dụ, sự vắng mặt của một giám đốc điều hành lành nghề có thể khiến một công ty bị mất hàng ngàn đô la và sẽ mất khá nhiều thời gian để thuê một giám đốc khác. Một điều nữa là một nền kinh tế hầu như không thể phát triển mạnh khi lực lượng lao động có trình độ và được đào tạo tốt sẵn sàng làm việc ở một quốc gia khác, nơi họ được cung cấp các gói lương cao đặc biệt.

Tóm lại, bất chấp những lập luận nghiêng về ủng hộ mức lương tối đa, tôi tin rằng các chính phủ không nên đặt giới hạn về mức lương của những người có thu nhập cao nhất vì nó sẽ có tác động xấu đến kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon