Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Bar chart – Cambridge 13 – Test 3

5 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trước khi tham khảo bài mẫu bên dưới, các bạn có thể đọc bài viết Cách viết IELTS Writing Task 1 Dạng Bar chart từ A → Z nhé.

Đề bài của chúng ta ngày hôm nay được lấy ra từ quyển Cambridge 13, Test 3:

The bar chart below shows the top ten countries for the production and consumption of electricity in 2014.

bài mẫu ielts writing task 1 bar chart cambridge 13

Dàn ý

Dưới đây chính là dàn ý mà Huyền outline cho bài viết này:

bai-mau-ielts-writing-task-1-bar-chart-cambridge-13-test 3

Bài mẫu

Bài viết đã được chấm bởi 1 examiner tại Anh để đảm bảo chất lượng.

The bar chart compares 10 highest-ranking countries in terms of electricity generation and consumption in 2014.

Overall, the amounts of electricity produced and consumed in China and the US were far higher than the other nations. It is also noticeable that Germany was the only country that consumed more electricity than it generated.

Out of the 10 nations, China ranked first with the production and consumption of electricity being just over 5,300 billion kWh each. The US, the second largest electricity producer and consumer, generated 4,099 billion kWh and consumed 3,866 billion kWh.

Looking at the remaining countries, we can see that Russia was the only nation with electricity generation and consumption being just over 1,000 billion kWh each, followed by Japan and India, with the figures being slightly lower, ranging from 698.8 to 1,057 billion kWh. The figures for the other countries show a difference in production and consumption of electricity at around 50-150 billion kWh, while it is interesting to note that Germany produced 526.6 billion kWh of electricity, but it consumed 582.5 billion kWh.

(177 words, band 8.0, written by Nguyen Huyen)

Từ vựng/ cấu trúc hay

  • the top ten countries = 10 highest-ranking countries: 10 quốc gia xếp hạng cao nhất
  • the production and consumption of electricity = electricity generation and consumption = the amounts of electricity produced and consumed: sự sản xuất và tiêu thụ điện
  • ranked first the production and consumption of electricity being + số liệu: xếp thứ nhất với sự sản xuất và tiêu thụ điện là bao nhiêu
  • the second largest electricity producer and consumer: nước tiêu thụ và sản xuất điện lớn thứ hai
  • followed by …: theo sau bởi …
  • with the figures being + số liệu: với con số là bao nhiêu
  • show a difference in: thể hiện 1 sự khác biệt trong …

Bài dịch

Biểu đồ cột so sánh 10 quốc gia có thứ hạng cao nhất về sự sản xuất và tiêu thụ điện trong năm 2014.

Nhìn chung, lượng điện sản xuất và tiêu thụ ở Trung Quốc và Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Cũng đáng chú ý là Đức là nước duy nhất tiêu thụ nhiều điện hơn nó sản xuất ra.

Trong số 10 quốc gia, Trung Quốc xếp thứ nhất với sản xuất và tiêu thụ điện hơn 5.300 tỷ kWh. Mỹ, nước sản xuất và tiêu thụ điện lớn thứ hai, sản xuất được 4,099 tỷ kWh và tiêu thụ 3,866 tỷ kWh.

Nhìn vào các nước còn lại, chúng ta có thể thấy rằng Nga là quốc gia duy nhất có sản xuất và tiêu thụ điện hơn 1.000 tỷ kWh, tiếp theo là Nhật Bản và Ấn Độ, với con số thấp hơn một chút, dao động từ 698,8 đến 936.2 tỷ kWh. Các số liệu cho các nước khác cho thấy sự khác biệt trong sản xuất và tiêu thụ điện vào khoảng 50-150 tỷ kWh, trong khi điều thú vị là Đức sản xuất 526,6 tỷ kWh điện, nhưng tiêu thụ 582,5 tỷ kWh.

>>> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Map – Cambridge 13

5/5 - (9 bình chọn)

5 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Bar chart – Cambridge 13 – Test 3”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon