30 Day IELTS Listening Challenge Day 20

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

AUDIO

ĐỀ

Questions 1-10  

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Name: Sanjay 1 ………………………

Age: 2 ………………………

Occupation: 3 ………………………

Other expeditions:

 •   has crossed 4 ………………………
 •   has climbed Mount 5 ………………………

Special skills:

 •   has done a 6 ……………………… course
 •   can speak 7 ………………………

Qualifications:

 •   degree in 8 ………………………

Free-time activities:

 •   9 ………………………
 • keeping 10 ………………………

ANSWER KEY

1. Dubashi2. 273. office worker4. Central Africa5. Elbrus
6. first aid/first-aid7. five languages/5 languages8. media studies9. fishing10. fit

 

DỊCH ĐỀ

Câu hỏi 1-10

Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời.

Tên: Sanjay 1 ………………………

Tuổi: 2 ………………………

Nghề nghiệp: 3 ………………………

Các cuộc thám hiểm khác:

 • đã vượt qua 4 ………………………
 • đã leo lên Đỉnh  ………………………

Các kỹ năng đặc biệt:

 • đã hoàn thành khóa học 6 ……………………… 
 • có thể nói  ………………………

Trình độ:

 • có bằng 8 ………………………

Các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi:

 • 9  ………………………
 • 10  ………………………

 

TRANSCRIPT

CLIVE: Hello?

DEBBIE: Hi, Clive, is that you’?

CLIVE: Yes, hi, Debbie.

DEBBIE: Did you manage to see those candidates for our expedition?

CLIVE: Yes, I did, and there was an extra one who was quite a surprise. You know, he hadn’t applied and he just turned up out of the blue, so we haven’t got any details for him.

DEBBIE: Really? Tell me about him.

CLIVE: OK, and you can take some notes Then we’ll see what we think.

DEBBIE: Fine.

CLIVE: First, [Q1] he’s called Sanjay Dubashi.

DEBBIE: OK Sanjay is spelled S-A-N-J-A-Y, right?

CLIVE: Correct. And Dubashi is D-U-B-A-S-H-l

D D-U-B-A-S-H-l, fine, thanks, I’m just getting that down. And did you find out how old he is?

CLIVE: Sure, he’s round about our age, you know – well, a couple of years older, [Q2] he’s 27, quite a big man, quite muscular, impressive, with a big moustache

DEBBIE:  And what does he do?

CLIVE: Well, actually, [Q3] he just says he’s an office worker, you know, just one of those people with quite a routine job in an office.

DEBBIE:  Mm, doesn’t sound like he finds his job very interesting. Has he got any experience, do you know, of going off to remote places on foot?

CLIVE: Yes, he’s been all over the place. [Q4] He was telling me all about a trip he made in a Land Rover across Central Africa from one side to the other, which sounded pretty exciting. And dangerous.

DEBBIE:  Great! I think it would be really interesting to cross Central Africa. I’d love to do that. Anything physical? I mean, where he actually had to walk instead of driving – you know, being so muscular, as you say?

CLIVE: Mm, I was coming to that. Last year, he went to Russia with some friends in their summer holidays and they went up a mountain. Let’s see, urn, [Q5] Mount Elbrus, it’s called.

DEBBIE:  Wow, now that’s really quite something. By the way, Elbrus is spelled E-L-B-R-O-S, isn’t it?

CLIVE: Not quite, it’s U-S

DEBBIE:  Ah, OK. What qualifications does he have which would interest us? Has he done any sort of specialist training, for example?

CLIVE: Well, [Q6] he’s done a course in first aid, which may be pretty useful. If any of us get injured, he should know what to do.

DEBBIE:  Good. It might be useful to have someone who knows how to do first aid in case someone has an accident. Can he swim?

CLIVE: I didn’t ask, now you mention it. I forgot. [Q7] But he did tell me he can hold conversations in five languages. He’s not fluent in all of them, but he can get by. He grew up in India, and I suppose that helps, you know, for learning languages, though now he lives over here.

DEBBIE:  Right. What else? Has he been to university, for instance?

CLIVE: Yes, [Q8] he graduated in media studies, though he says he’s never worked in the media.

DEBBIE:  OK, and when he’s not off on expeditions to remote places, what does he like doing in his spare time?

CLIVE: He seems to do all sorts of things. [Q9] One thing he told me which could be useful is that he likes fishing.

DEBBIE: Yes, we’d better tell him to bring his fishing rod – that is, if we choose him.

CLIVE: And he seems to spend a lot of time at the gym – [Q10] he says he really likes to keep fit. And when you meet him, you’ll believe it’s true.

DEBBIE: Great, another fitness fanatic, like you. Well, sounds like I should meet him, doesn’t it? When can you fix that up?

CLIVE: Xin chào?

DEBBIE: Xin chào, Clive, có phải bạn không?

CLIVE: Vâng, chào, Debbie.

DEBBIE: Bạn có sắp xếp để xem qua những ứng cử viên cho cuộc thám hiểm của chúng tôi không?

CLIVE: Vâng, được chứ, và có thêm một người khá bất ngờ. Bạn biết đấy, anh ấy đã không nộp đơn và anh ấy đột nhiên xuất hiện, vì vậy chúng ta không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về anh ấy.

DEBBIE: Thật sao? Kể tôi nghe về anh ta đi.

CLIVE: OK, và bạn có thể ghi chú lại. Sau đó, chúng ta sẽ xem chúng ta nghĩ gì nhé.

DEBBIE: Được thôi.

CLIVE: Đầu tiên, [Q1] anh ấy tên là Sanjay Dubashi.

DEBBIE: OK Sanjay được đánh vần là S-A-N-J-A-Y, phải không?

CLIVE: Đúng vậy. Và Dubashi là D-U-B-A-S-H-l

D-U-B-A-S-H-l, tốt thôi, cảm ơn, tôi vừa mới viết xuống. Và bạn có biết anh ấy bao nhiêu tuổi không?

Chắc chắn rồi, anh ấy trạc tuổi chúng ta, bạn biết đấy – lớn hơn vài tuổi, [Q2] anh ấy 27 tuổi, một người đàn ông khá to lớn, khá vạm vỡ, ấn tượng, với bộ ria mép lớn.

DEBBIE:  Và anh ấy làm gì vậy?

CLIVE: Chà, thực ra, [Q3] anh ấy chỉ nói rằng anh ấy là nhân viên văn phòng, bạn biết đấy, chỉ là một trong những người có công việc truyền thống trong văn phòng.

DEBBIE:  Mm, nghe có vẻ như anh ấy thấy công việc của mình không thú vị lắm. Anh ấy có kinh nghiệm gì về việc đi bộ đến những nơi xa xôi không?

CLIVE: Có, anh ấy đã đi khắp nơi. [Q4] Anh ấy đang kể cho tôi nghe về chuyến đi mà anh ấy đã thực hiện trên chiếc Land Rover xuyên Trung Phi từ bên này sang bên kia, nghe có vẻ khá thú vị. Và nguy hiểm.

DEBBIE: Tuyệt vời! Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi băng qua Trung Phi. Tôi rất muốn làm điều đó. Bất cứ điều gì về thể chất? Ý tôi là, nơi anh ấy thực sự phải đi bộ thay vì lái xe – bạn biết đấy, rất cơ bắp, như bạn nói?

CLIVE: Mm, Tôi cũng đang tính nói. Năm ngoái, anh ấy đã đến Nga với một số người bạn trong kỳ nghỉ hè của họ và họ đã đi lên một ngọn núi. Xem nào, urn, [Q5] Nó tên là Núi Elbrus

DEBBIE: Wow, cái này khá ấn tượng đấy. Nhân tiện, Elbrus được đánh vần là E-L-B-R-O-S, phải không?

CLIVE: Không hẳn, đó là U-S

DEBBIE: À, OK. Anh ấy có những phẩm chất gì mà chúng ta sẽ cần nhỉ? Anh ấy đã thực hiện bất kỳ hình thức đào tạo chuyên môn nào chưa chỉ?

CLIVE: Chà, [Q6] anh ấy đã hoàn thành một khóa học về sơ cứu, điều này có thể khá hữu ích. Nếu bất kỳ ai trong chúng ta bị thương, anh ấy sẽ biết phải làm gì.

DEBBIE: Tốt. Sẽ rất hữu ích nếu có một người biết cách sơ cứu trong trường hợp ai đó gặp tai nạn. Anh ấy có biết bơi không?

CLIVE: Tôi không hỏi rồi, giờ bạn nhắc tôi mới nhớ. Tôi quên mất. [Q7] Nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy có thể giao tiếp bằng năm thứ tiếng đó. Anh ấy không thông thạo tất cả chúng, nhưng anh ấy có thể xã giao. Anh ấy lớn lên ở Ấn Độ, và tôi cho rằng điều đó giúp ích cho việc học ngôn ngữ, mặc dù bây giờ anh ấy sống ở đây.

DEBBIE: Đúng vậy. Còn gì nữa không? Chẳng hạn, anh ấy đã từng học đại học ở đâu chưa?

CLIVE: Có, [Q8] anh ấy tốt nghiệp ngành truyền thông, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

DEBBIE: OK, và khi anh ấy không đi thám hiểm những nơi xa xôi, anh ấy thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi vậy?

CLIVE: Anh ấy dường như làm đủ mọi việc. [Q9] Một điều anh ấy nói với tôi có thể hữu ích là anh ấy thích câu cá.

DEBBIE: Uh, chúng ta nên bảo anh ta mang theo cần câu – ý tôi là, nếu chúng ta chọn anh ấy.

CLIVE: Và anh ấy dường như dành nhiều thời gian ở phòng tập thể dục – [Q10] anh ấy nói rằng anh ấy thực sự thích giữ dáng. Và khi bạn gặp anh ấy, bạn sẽ tin đó là sự thật.

DEBBIE: Tuyệt vời, một tín đồ thể dục khác, giống như bạn. Chà, có vẻ như tôi nên gặp anh ấy, phải không? Khi nào bạn có thể sắp xếp cuộc hẹn nhỉ?

 

VOCAB

trip /trɪp/ (n): chuyến đi

a journey to a place and back again, especially a short one for pleasure or a particular purpose

Ex. We went on a trip to the mountains.

conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ (n): cuộc trò chuyện

an informal talk involving a small group of people or only two; the activity of talking in this way

Ex. The main topic of conversation was the likely outcome of the election.

keep fit /ˌkiːp ˈfɪt/ : giữ dáng

physical exercises that you do, usually in a class with other people, in order to improve your strength and to stay healthy

Ex. These are five ways to help you keep fit.

 

Nguồn bài nghe

⇐ TRỞ LẠI TRANG THỬ THÁCH 

Với những bạn mới học IELTS Listening và cần khóa học luyện theo dạng bài bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Listening Online cơ bản nhé. Còn với những bạn đang trong giai đoạn luyện đề với mục tiêu IELTS Listening 7+ bạn có thể tham khảo khóa luyện đề 3 giai đoạn – với bài tập theo dạng → theo Part → Full test kèm dịch đề, đáp án, từ vựng chi tiết nhé.

[products ids=”6842″]
[products ids=”20914″]

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon