30 Day IELTS Listening Challenge Day 21

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

AUDIO

ĐỀ

Questions 1-4

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

ITALIABREAKS

Example

Destination: Venice

Name: John 1…………………………….

Mobile number: 07987 2…………………………….

Number of people: Two adults

Holiday length: 3…………………………….

Hotel Scotland: 4…………………………….star

Questions 5 and 6

Choose TWO letters A-E. Which TWO good things about Hotel Scotland are mentioned?

  1. restaurant
  2. convenience
  3. room with a terrace
  4. large rooms
  5. cleanliness

Questions 7-10

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

7. The departure date is…………………………….

8. The holiday excluding insurance costs £…………………………….

9. The discount is…………………………….per cent if booked before 17th February.

10. The booking reference is…………………………….

ANSWER KEY

1. Framlington2. 44 11 923. 5/five nights (only)4. 4/four5. B or C (IN ANY ORDER)
6. B or C (IN ANY ORDER)7. 17th March8. 7169. 15/fifteen10. FAPSJM15

 

DỊCH ĐỀ

Câu hỏi 1-4

Hoàn thành các ghi chú dưới đây.

Viết KHÔNG QUÁ BA TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời.

ITALIABREAKS

Ví dụ

Địa điểm: Venice

Tên: John 1…………………………….

Số di động: 07987 2…………………………….

Số người: Hai người lớn

Thời gian nghỉ lễ: 3…………………………….

Khách sạn Scotland: 4…………………………….sao

Câu hỏi 5 và 6

Chọn HAI chữ cái A-E. HAI điều tốt đẹp nào về Hotel Scotland được đề cập?

  1. nhà hàng
  2. sự tiện lợi
  3. phòng có sân thượng
  4. phòng lớn
  5. sạch sẽ

Câu hỏi 7-10

Viết KHÔNG QUÁ BA TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời.

7. Ngày khởi hành là…………………………….

8. Kỳ nghỉ không bao gồm chi phí bảo hiểm £…………………………….

9. Khoản chiết khấu là…………………………….phần trăm nếu đặt trước ngày 17 tháng Hai.

10. Mã đặt chỗ là…………………………….

 

TRANSCRIPT

Receptionist: Good afternoon, Italiabreaks. My name’s Margaret. How can I help you?Nhân viên lễ tân: Xin chào, Italiabreaks. Tên tôi là Margaret. Tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?
John: Hi. I’d like to book a short break in Italy – hotel and flights combined.John: Xin chào. Tôi muốn đặt một kỳ nghỉ ngắn ngày ở Ý – gồm cả khách sạn và chuyến bay.
Receptionist: Anywhere in particular?Nhân viên lễ tân: Cụ thể là nơi nào vậy ạ?
John: Yes. Venice, if possible. We’ve been looking at some of your brochures and I want to check if you have any special deals.John: Vâng. Venice, nếu có thể. Chúng tôi đã xem xét một số tài liệu quảng cáo của bạn và tôi muốn xem xem là bạn có ưu đãi đặc biệt nào không.
Receptionist: Right. Let’s have a look and see what we’ve got. Right, mmm. Okay… I’ve got the screen up. Can you just give me a few personal details?Nhân viên lễ tân: Vâng. Để xem nào. mmm. Được rồi… Tôi đã mở màn hình lên. Bạn có thể cho tôi một vài chi tiết cá nhân không ạ?
John: Sure.John: Chắc chắn rồi.
Receptionist: First, can I just take your name please and a contact telephone number?Nhân viên lễ tân: Trước tiên, tôi có thể lấy tên và số điện thoại liên lạc của bạn được không ạ?
John: Certainly. [Q1] It’s John Framlington. That’s F-R-A-M-L-I-N-G-T-O-N and I’ll give you my mobile number… I can’t always remember it…. Yes, here it is…. [Q2] It’s 07987 44 11 92.John: Chắc chắn được. [Q1] Đó là John Framlington. Đó là F-R-A-M-L-I-N-G-T-O-N và tôi sẽ cho bạn số di động của tôi… Tôi không thể nhớ nó…. Vâng, nó đây…. [Q2] Nó là 07987 44 11 92.
Receptionist: … 44 11 92.Nhân viên lễ tân: … 44 11 92.
John: That’s it.John: Đúng rồi ạ.
Receptionist: And how many people is it for?Nhân viên lễ tân: Và bạn đặt cho mấy người vậy ạ?
John: Just two adults.John: Chỉ hai người lớn thôi.
Receptionist: Okay. Any particular price range?Nhân viên lễ tân: Vâng. Bạn muốn đặt trong khung giá nào ạ?
John: It’s our first wedding anniversary and…John: Đó là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi và…
Receptionist: Congratulations!Nhân viên lễ tân: Xin chúc mừng ạ!
Receptionist: Okay. [Q3] How many nights do you plan to stay?Nhân viên lễ tân: OK. [Q3] Bạn dự định ở bao nhiêu đêm vậy nhỉ?
John: Five nights only. That gives us plenty of time to do sight-seeing and to relax.John: Năm đêm thôi. Nó cho chúng tôi nhiều thời gian để ngắm cảnh và thư giãn.
Receptionist: Right, that’s five nights only. And what type of hotel?Nhân viên lễ tân: Đúng vậy, 5 đêm. Và loại khách sạn nào ạ?
John: We initially thought of going for a five star, but that might be too expensive. So [Q4] we’ve been looking at four star hotels.John: Ban đầu chúng tôi nghĩ đến việc chọn năm sao, nhưng điều đó có thể quá đắt. Vì vậy, [Q4] chúng tôi đã xem xét các khách sạn bốn sao.
Receptionist: We’ve got quite a few in our brochure, but the one I would recommend is the Hotel Scotland. It’s four star and I know there are rooms available because I have just made a booking for another client there.Nhân viên lễ tân: Chúng tôi có khá nhiều trong tập quảng cáo của chúng tôi, nhưng khách sạn mà tôi muốn giới thiệu là Khách sạn Scotland. Đó là bốn sao và tôi biết có phòng trống vì tôi vừa đặt phòng cho một khách hàng khác ở đó.
John: I didn’t notice that one. I don’t know how I didn’t see it.John: Tôi không để ý cái đó. Tôi không biết làm thế nào tôi đã không nhìn thấy nó.
Receptionist: It’s easy to miss them. I’ve also stayed there myself as we sometimes have to go and check out the hotels and of all the ones I visited this was my favourite.Nhân viên lễ tân: Rất dễ bỏ lỡ nó ạ. Bản thân tôi cũng đã ở đó vì đôi khi chúng tôi phải đi kiểm tra các khách sạn và trong tất cả những khách sạn tôi đã đến, đây là khách sạn yêu thích của tôi.
John: Oh, right.John: Ồ, phải rồi.
John: What’s the hotel like?John: Khách sạn như thế nào nhỉ?
Receptionist: It has a courtyard for breakfast. It’s got 50 rooms. It’s just been renovated and so it’s very stylish.Nhân viên lễ tân: Nó có một khoảng sân để ăn sáng. Nó có 50 phòng. Nó vừa được cải tạo và vì vậy nó rất phong cách.
John: Is it in the brochure?John: Nó có trong cuốn quảng cáo không nhỉ?
Receptionist: It’s on page 63.Nhân viên lễ tân: Nó ở trang 63 ạ.
John: Ah yes! I can see it’s right next to the railway station, …mmm, [Q5&Q6] but what appeals to me most of all is that the hotel’s very convenient for all the water buses. And the idea of having a terrace with the room I really find very appealing. These are big plusses!John: À vâng! Tôi có thể thấy nó nằm ngay bên cạnh ga xe lửa, …mmm, [Q5&Q6] nhưng điều hấp dẫn tôi nhất là khách sạn rất thuận tiện cho tất cả các chuyến xe buýt đường thủy. Và ý tưởng có một sân thượng ở các phòng thực sự thấy rất hấp dẫn. Đây là điểm cộng lớn!
Receptionist: It’s probably the most central hotel we have. You might think it would be a bit noisy as it’s in the main commuter area and a place where tourists go. But from experience I can assure you the hotel is very quiet. Most of the rooms are facing away from the main thoroughfare. [Q7] Can you tell me when you’d like to leave?Nhân viên lễ tân: Đây có lẽ là khách sạn trung tâm nhất mà chúng tôi có. Bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ hơi ồn ào vì nó nằm trong khu vực đi lại chính và là nơi khách du lịch lui tới. Nhưng từ kinh nghiệm, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng khách sạn rất yên tĩnh. Hầu hết các phòng đều quay mặt ra khỏi đường chính. [Q7] Bạn có thể cho tôi biết khi nào bạn muốn rời đi không ạ?
John: 17th March coming back on the 22nd.John: Ngày 17 tháng 3 và quay về vào ngày 22.
Receptionist: Okay. I’ll just check again if there are places available. Two adults sharing, Hotel Scotland…. Yes. That’s gone through.Nhân viên lễ tân: Được thôi ạ. Tôi sẽ chỉ kiểm tra lại nếu có những nơi có sẵn. Hai người lớn, Khách sạn Scotland…. Vâng. Thế là xong ạ.
John: Okay. And how much is the break including flights?John: Được rồi. Và gồm cả máy bay thì tổng hết bao nhiêu vậy ạ?
Receptionist: There’s a special rate at the moment because it’s off-season. [Q8] For five nights, let’s see, it’s £716 for a double room and flights. That includes airport taxes, but not insurance.Nhân viên lễ tân: Hiện tại đang có giá đặc biệt vì đang trái mùa ạ. [Q8] Cho năm đêm, xem nào, giá phòng đôi và vé máy bay là £716. Đã bao gồm thuế sân bay, nhưng không bao gồm bảo hiểm ạ.
John: Each?John: Giá đó là cho mỗi người?
Receptionist: No. For two adults sharing.Nhân viên lễ tân: Không ạ. Dành cho 2 người lớn ở chung ạ.
John: That doesn’t sound too bad at all. What reductions do you have at the moment?John: Điều đó nghe không tệ chút nào. Bạn có những giảm giá nào vào lúc này?
Receptionist: Well, [Q9] if you make the booking before the 17th February you get a further 15% reduction subject to availability.Nhân viên lễ tân: À, [Q9] nếu bạn đặt phòng trước ngày 17 tháng 2, bạn sẽ được giảm thêm 15% tùy vào tình trạng phòng trống.
John: That’s a big saving.John: Đó là một khoản tiết kiệm lớn.
Receptionist: Yes. It makes the price very reasonable indeed.Nhân viên lễ tân: Vâng. Nó làm cho giá cả rất hợp lý thực sự.
Do you need travel insurance?Bạn có cần bảo hiểm du lịch không ạ?
John: Yes I suppose we better had.John: Vâng, tôi cho rằng chúng tôi nên có.
Receptionist: For seven day cover for both of you it’s £17. 88.Nhân viên lễ tân: Bảo hiểm bảy ngày cho cả hai người là £17.88.
John: Okay.John: Được rồi.
Receptionist: Do you want to book today?Nhân viên lễ tân: Bạn có muốn đặt phòng hôm nay không?
John: I think we should, but can I just check with my wife? Can you hold the booking for me?John: Tôi nghĩ chúng tôi nên đặt luôn, nhưng tôi có thể bàn với vợ mình được không? Bạn có thể giữ phòng cho tôi không?
Receptionist: I can hold it until 1pm.Nhân viên lễ tân: Tôi có thể giữ phòng đến 1 giờ chiều ạ.
John: Okay. That’s fine. I’ll get back to you immediately.John: Được rồi. Tốt rồi. Tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay lập tức.
Receptionist: I’ll just give you a reference for the reservation.Nhân viên lễ tân: Tôi sẽ đưa cho bạn mã số để đặt phòng.
John: Okay.John: Được rồi.
Receptionist: [Q10] It’s FAPSJM15.Nhân viên lễ tân: [Q10] Đó là FAPSJM15 ạ.
John: Thanks. I’ll get back to you as soon as I can and definitely before 1pm. This is too good an offer to miss.John: Cảm ơn. Tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể và chắc chắn là trước 1 giờ chiều. Giá tốt quá tôi không thể bỏ lỡ được.

 

VOCAB

convenient /kənˈviːniənt/ (adj): thuận tiện

useful, easy or quick to do; not causing problems

Ex. A bicycle is often more convenient than a car in towns.

terrace /ˈterəs/ (n): sân thượng

(often in the names of streets)a continuous row of similar houses that are joined together in one block

Ex. 12 Albert Terrace

leave /liːv/ (v): rời đi

to go away from a person or a place

Ex. The plane leaves for Dallas at 12.35.

off-season /ˌɒf ˈsiːzn/ (adv): trái mùa

at the time of the year that is less busy in business and travel

Ex. We prefer to travel off-season.

reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): giảm giá

an amount of money by which something is made cheaper

Ex. There are reductions for children sharing a room with two adults.

 

Nguồn bài nghe: IELTS Builder 2 – Test 1 – Section 1

⇐ TRỞ LẠI TRANG THỬ THÁCH 

Với những bạn mới học IELTS Listening và cần khóa học luyện theo dạng bài bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Listening Online cơ bản nhé. Còn với những bạn đang trong giai đoạn luyện đề với mục tiêu IELTS Listening 7+ bạn có thể tham khảo khóa luyện đề 3 giai đoạn – với bài tập theo dạng → theo Part → Full test kèm dịch đề, đáp án, từ vựng chi tiết nhé.

[products ids=”6842″]
[products ids=”20914″]

4.7/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon