30 Day IELTS Listening Challenge Day 19

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

AUDIO

ĐỀ

Questions 1- 6

Complete the flowchart below.

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 1-6.

 

A. airB. ashC. earthD. grassE. sticksF. stonesG. water

 

Making a steam pit
Dig a pit

Arrange a row of 1…… over the pit.

Place 2………. on top.

Light the wood and let it burn out.

Removes 3………..

Insert a stick.

Cover the pit with 4……….

Place wrapped food on top, and cover it with 5……….

Remove the stick and put 6……… into the hole.

Questions 7-8

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO characteristics apply to the bamboo oven?

 1. It’s suitable for windy weather.
 2. The fire is lit below the bottom end of the bamboo.
 3. The bamboo is cut into equal lengths.
 4. The oven hangs from a stick.
 5. It cooks food by steaming it.

Questions 9-10

Choose TWO letters, A-E.

Which TWO pieces of advice does the speaker give about eating wild fungi?

 1. Cooking doesn’t make poisonous fungi edible.
 2. Edible wild fungi can be eaten without cooking.
 3. Wild fungi are highly nutritious.
 4. Some edible fungi look very similar to poisonous varieties.
 5. Fungi which cannot be identified should only be eaten in small quantities.

ANSWER KEY

1. E2. F3. B4. D5. C
6. G7. B OR E

IN EITHER ORDER

8. B OR E

IN EITHER ORDER

9. A OR D

IN EITHER ORDER

10. A OR D

IN EITHER ORDER

 

DỊCH ĐỀ

Câu hỏi 1-6

Hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Chọn SÁU câu trả lời từ ô và viết chữ cái đúng, A-G, bên cạnh các câu hỏi 11-16.

A. không khíB. troC. đấtD. cỏE. củiF. đáG. nước

 

Làm hố hơi
Đào một cái hố

Sắp xếp một hàng 1……… trên hố.
Đặt 2………. trên cùng.

Nhóm củi và để nó cháy hết.

Bỏ 3……….. ra

Đưa các cây củi nhỏ vào.

Đậy hố bằng 4……….

Đặt thức ăn đã bọc lên trên và phủ 5……….

Lấy củi ra và cho 6……… vào hố.

 

Câu hỏi 7-8

Chọn HAI chữ cái, A-E.

HAI đặc điểm nào áp dụng cho lò nướng bằng tre?

 1. Nó phù hợp với thời tiết nhiều gió.
 2. Lửa được đốt dưới ống tre.
 3. Cây tre được cắt thành những đoạn dài bằng nhau.
 4. Bếp treo lơ lửng trên 1 cái que củi.
 5. Nó nấu thức ăn bằng cách hấp chín thức ăn.

Câu hỏi 9-10
Chọn HAI chữ cái, A-E.

HAI lời khuyên nào mà người nói đưa ra về việc ăn nấm dại?

 1. Nấu ăn không làm cho nấm độc trở nên ăn được.
 2. Các loại nấm dại có thể ăn được mà không cần nấu chín.
 3. Nấm dại rất bổ dưỡng.
 4. Một số loại nấm ăn được trông rất giống với các loại nấm độc.
 5. Nấm không thể xác định chỉ nên ăn với số lượng nhỏ.

 

TRANSCRIPT

Good morning everyone, and welcome to our outdoor survival programme. As you know, this week you’ll be learning some of the basic information and skills you need to look after yourself independently in the outdoors. These first two days we’ll be based here in the classroom, and then we’ll be taking a camping trip to put into practice some of the things you’ve learned.

I’m going to start off with the topic of food. And to start with I’ll describe just two methods which we’ll be putting into practice at our camp, and which make use of natural resources: the steam pit and the bamboo pot. I’ve got two posters here to make things clearer … And I’ll start with the steam pit here …

To make this you’ll need some dry sticks, some grass, some loose earth and some stones. And for this week only, some matches!

The first thing you do is to dig a shallow pit in the place you’ve chosen to do your cooking. Let’s say about twenty five centimetres deep, and thirty centimetres wide. [Q1] Your sticks have to be a bit wider than the pit, because you have to put a line of them along the top from one end of the pit to the other. [Q2] Before setting light to these you take some large stones and arrange them on top. Then you start the fire and wait till the wooden platform burns through and the stones fall into the pit. At this point, [Q3] brush away any pieces of hot ash from the stones – you can use a handful of grass – and then take another stick and push it down into the centre of the pit, between the stones. [Q4] After that you cover the whole pit with a thick layer of grass. And then you can put your food on it wrapped in more pieces of grass, like parcels. [Q5] Finally, cover the whole thing with earth. You have to pat it firmly to seal the pit. [Q6] Then all you have to do is take the stick out and pour a bit of water into the opening that it leaves. It should take about four hours for your food to cook, as it cooks slowly in the steam that’s created inside the pit.

So … simple but effective. The other method you’re going to practise this week is the bamboo oven. Now the steam pit is ideal in certain conditions because the heat is below ground level, for example, if there’s a strong wind and you’re afraid a fire might spread. But when it’s safe to have an open fire you can use the bamboo oven method. You get a length of bamboo, which as you probably know is hollow, and consists of a number of individual sections with a wall in-between. You use a sharp stick to make a hole in each of the dividing walls apart from the end one. Then you lean the bamboo over a fire, with the top propped up by a forked stick and the bottom sitting on the ground. You pour enough water in the top to fill the bottom section, and [Q7] then light a fire underneath that section to heat the water. Then you put your food inside the top section, and [Q8] the steam coming up the bamboo through the holes you made cooks it.

I’m going to move on now, to food itself, and talk about some of the wild plants you might cook. I’m going to begin with fungi – that’s mushrooms and toadstools. I’m sure you’ll be aware that some of these are edible, and they’re delicious, but some of them are highly poisonous. Now whether they’re poisonous or not, all fungi that you find in the wild should be cooked before eating, because that helps to destroy any compounds in them that might be mildly toxic. But be aware that [Q9] any amount of cooking won’t make poisonous varieties any safer to eat. Unless you can definitely identify a fungus you should never eat it. It’s not worth the risk. And you need to be really sure, because [Q10] some fungi that are poisonous are very similar in appearance to certain edible varieties. They can easily be mistaken for each other. So … having said all that, fungi are delicious when they’re freshly picked, and although they are only moderately nutritious, they do contain minerals which the body needs.

I’ll move on now to leafy plants, which are generally …

Chào buổi sáng mọi người và chào mừng đến với chương trình sinh tồn ngoài trời của chúng tôi. Như bạn đã biết, tuần này bạn sẽ học một số thông tin và kỹ năng cơ bản cần thiết để tự chăm sóc bản thân khi ở ngoài trời. Hai ngày đầu tiên này, chúng ta sẽ học ở đây trong lớp học, và sau đó chúng ta sẽ tham gia một chuyến cắm trại để thực hành một số điều bạn đã học được.

Tôi sẽ bắt đầu với chủ đề về thức ăn. Và để bắt đầu, tôi sẽ chỉ mô tả hai phương pháp mà chúng tôi sẽ áp dụng tại trại của chúng tôi và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên: hố hơi nước và nồi tre. Tôi có hai áp phích ở đây để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn… Và tôi sẽ bắt đầu với hố hơi nước ở đây…

Để làm điều này, bạn sẽ cần một số que khô, một ít cỏ, một ít đất tơi xốp và một số viên đá. Và chỉ trong tuần này, một số trận đấu!

Điều đầu tiên bạn làm là đào một cái hố nông ở nơi bạn đã chọn để nấu ăn. Giả sử sâu khoảng 25 cm và rộng 30 cm. [Q1] Que gậy của bạn phải rộng hơn một chút so với hố, bởi vì bạn phải đặt một hàng dọc theo đỉnh từ đầu này sang đầu kia của hố. [Q2] Trước khi đốt những thứ này, bạn lấy một số viên đá lớn và xếp chúng lên trên. Sau đó, bạn đốt lửa và đợi cho đến khi bục gỗ cháy hết và những viên đá rơi xuống hố. Tại thời điểm này, [Q3] hãy phủi sạch bất kỳ mẩu tro nóng nào trên đá – bạn có thể sử dụng một nắm cỏ – sau đó lấy một cây gậy khác và đẩy nó xuống giữa hố, giữa các viên đá. Sau đó, bạn phủ một lớp cỏ dày lên toàn bộ hố. [Q4] Và sau đó bạn có thể đặt thức ăn của bạn lên đó. Và sau đó bạn có thể đặt thức ăn của mình lên nó được bọc trong nhiều mảnh cỏ hơn, giống như bưu kiện. [Q5] Cuối cùng, phủ toàn bộ bằng đất. Bạn phải vỗ mạnh để bịt kín hố. [Q6] Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là lấy que ra và đổ một ít nước vào lỗ mà nó để lại. Sẽ mất khoảng bốn giờ để nấu thức ăn của bạn, vì thức ăn chín từ từ trong hơi nước được tạo ra bên trong hố.

Vì vậy, … đơn giản nhưng hiệu quả. Phương pháp khác mà bạn sẽ thực hành trong tuần này là lò nướng bằng tre. Bây giờ hố hơi là lý tưởng trong một số điều kiện nhất định vì nhiệt ở dưới mặt đất, chẳng hạn như nếu có gió mạnh và bạn sợ lửa có thể lan rộng. Nhưng khi thấy an toàn khi đốt lửa, bạn có thể sử dụng phương pháp lò nướng bằng tre. Bạn nhận được một đoạn tre dài, như bạn có thể biết là tre rỗng, và bao gồm một số đoạn riêng lẻ có bức tường ở giữa. Bạn sử dụng một cây gậy nhọn để tạo một lỗ trên mỗi bức tường ngăn cách với bức tường cuối cùng. Sau đó, bạn hơ cây tre trên ngọn lửa, với phần trên chống bằng một chiếc que chẻ và phần dưới đặt trên mặt đất. Bạn đổ một lượng nước vừa đủ ở phần trên để lấp đầy phần dưới cùng, [Q7] sau đó đốt lửa bên dưới phần đó để đun nóng nước. Sau đó, bạn đặt thức ăn của mình vào phần trên cùng,[Q8] hơi nước bốc lên từ ống tre qua các lỗ mà bạn tạo ra sẽ làm chín thức ăn.

Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần thực phẩm và nói về một số loại cây dại mà bạn có thể nấu. Tôi sẽ bắt đầu với nấm – đó là nấm và nấm độc. Tôi chắc rằng bạn sẽ biết rằng một số trong số này có thể ăn được và chúng rất ngon, nhưng một số trong số chúng rất độc. Bây giờ, cho dù chúng có độc hay không, tất cả các loại nấm mà bạn tìm thấy trong tự nhiên nên được nấu chín trước khi ăn, vì điều đó giúp tiêu diệt bất kỳ hợp chất nào có thể gây độc nhẹ trong chúng. Nhưng hãy lưu ý rằng [Q9] bất kỳ mức độ nấu nướng nào cũng sẽ không làm cho các loại thực phẩm độc hại trở nên an toàn hơn khi ăn. Trừ khi bạn có thể xác định chắc chắn một loại nấm, bạn không bao giờ nên ăn nó. Nó không đáng để mạo hiểm. Và bạn cần phải thực sự chắc chắn, bởi vì [Q10] một số loại nấm độc có bề ngoài rất giống với một số loại nấm ăn được. Họ có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với nhau. Vì vậy … đã nói tất cả những điều đó, nấm rất ngon khi chúng mới hái, và mặc dù chúng chỉ bổ dưỡng ở mức độ vừa phải, nhưng chúng có chứa các khoáng chất mà cơ thể cần.

Bây giờ tôi sẽ chuyển sang thực vật có lá, thường là …

 

VOCAB

stick /stɪk/ (n): gỗ, gậy

a thin piece of wood that has fallen or been broken from a tree

Ex. We collected dry sticks to start a fire.

ash /æʃ/ (n): tro

the grey or black powder that is left after something, especially tobacco, wood or coal, has burnt

Ex. Ash from the volcano fell over a wide area.

poisonous /ˈpɔɪzənəs/ (adj): độc hại

causing death or illness if swallowed or taken into the body

Ex. This gas is highly poisonous.

edible /ˈedəbl/ (adj): có thể ăn được (không độc)

fit or suitable to be eaten; not poisonous

Ex. The food at the hotel was barely edible.

 

Nguồn bài nghe

⇐ TRỞ LẠI TRANG THỬ THÁCH 

Với những bạn mới học IELTS Listening và cần khóa học luyện theo dạng bài bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Listening Online cơ bản nhé. Còn với những bạn đang trong giai đoạn luyện đề với mục tiêu IELTS Listening 7+ bạn có thể tham khảo khóa luyện đề 3 giai đoạn – với bài tập theo dạng → theo Part → Full test kèm dịch đề, đáp án, từ vựng chi tiết nhé.

[products ids=”6842″]
[products ids=”20914″]

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon