Từ vựng IELTS Plastic pollution

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là một số từ vựng IELTS Plastic Pollution Huyền ghi chú lại được từ các bài báo về chủ đề này. Bạn có thể chọn lọc để sử dụng các cụm từ vào IELTS Writing cho chủ đề tương ứng nhé.

Từ vựng IELTS Plastic Pollution

 1. pressing environmental issues: các vấn đề môi trường cấp bách
 2. disposable plastic products/ single-use plastics: sản phẩm nhựa dùng một lần
 3. garbage collection systems: hệ thống thu gom rác
 4. discarded plastics: các vật nhựa bị bỏ đi
 5. to be strangled by…: bị kẹt bởi …
 6. to reduce the urge to eat: giảm ham muốn ăn uống
 7. to break down into…: chia thành, vỡ ra thành…
 8. disposable packaging: bao bì dùng một lần
 9. the global plastic waste crisis: cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
 10. to float around the world’s oceans: trôi nổi khắp các đại dương trên thế giới
 11. to kill millions of marine animals: giết hàng triệu động vật biển
 12. to pose a serious threat to…: đe dọa nghiêm trọng đến …
 13. to mistake plastic for food: nhầm nhựa với thức ăn
 14. to have detrimental effects on…: có ảnh hưởng bất lợi lên …
 15. to work towards…: làm việc hướng tới …
 16. a world free of plastic pollution: một thế giới không ô nhiễm nhựa
 17. to become an integral part of our daily life: trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta
 18. the unfortunate victims of plastic pollution: những nạn nhân bất hạnh của nạn ô nhiễm nhựa
 19. to suffer from entanglement and ingestion of plastic debris: bị vướng/mắc kẹt và nuốt phải mảnh vụn nhựa
 20. to be discharged into …: bị thải ra …
 21. to contaminate …: làm ô nhiễm …
 22. the efforts and cooperation of: nỗ lực và sự hợp tác của …

Ví dụ từ vựng IELTS Plastic Pollution

 • Due to excessive production of disposable goods, huge amounts of hazardous waste are being discharged into the environment, which directly contaminates soil and water.

Do sản xuất quá nhiều hàng hóa dùng một lần, một lượng lớn chất thải nguy hại đang bị thải ra môi trường, làm ô nhiễm trực tiếp đất và nước.

 • One of the most pressing environmental issues which is posing a serious threat to the world is plastic pollution.

Một trong những vấn đề môi trường cấp bách đang đe dọa nghiêm trọng đến thế giới là ô nhiễm nhựa.

 • In order for this problem to be effectively addressed, it requires the efforts and cooperation of politicians and large environmental organisations.

Để vấn đề này được giải quyết một cách hiệu quả, đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác của các chính trị gia và các tổ chức môi trường lớn.

Xem thêm:

Bài mẫu Environmental problems

Bạn có thể xem bài phân tích chi tiết cho đề này tại đây nhé.

Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

It is believed that only governments have the power to solve environmental problems that are posing serious threats to today’s world. However, I think that protecting the earth is the responsibility of both governments and individuals.

It is true that some environmental issues are too big for individuals to deal with. In order for serious problems, such as global warming, prolonged droughts, violent storms or other extreme weather events, to be effectively addressed, it requires the efforts and cooperation of politicians and large environmental organisations. This is because solving such problems requires special equipment, the use of modern technological devices and large numbers of experienced scientists to work together. For instance, it takes years for researchers to collect various samples and analyse huge amounts of data in order to know the major causes of global warming, and to help them find the most effective solutions to tackle this problem. Only governments can have sufficient funds and resources to invest in this.

However, I believe that individuals also need to take responsibility for environmental protection. As individuals, we can help in various ways, such as recycling more, buying more energy-efficient household items or planting more trees in our gardens. I think that without the cooperation of both politicians and individuals, environmental issues will never be effectively tackled. For example, if farmers continue to burn forests for their own purposes, regardless of the government’s regulations, the problem of climate change will never be successfully mitigated.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that protecting the environment is the obligation of both politicians and individuals.

(written by Huyen Nguyen)

Bài dịch

Người ta tin rằng chỉ có chính phủ mới có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường cái mà đang đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với thế giới ngày nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bảo vệ trái đất là trách nhiệm của cả chính phủ và cá nhân.

Đúng là một số vấn đề môi trường quá lớn đối với các cá nhân. Để các vấn đề nghiêm trọng, như nóng lên toàn cầu, hạn hán kéo dài, bão dữ dội hoặc các sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác, được giải quyết một cách hiệu quả, nó đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác của các chính trị gia và các tổ chức môi trường lớn. Điều này là do việc giải quyết các vấn đề như vậy đòi hỏi phải có thiết bị đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và số lượng lớn các nhà khoa học có kinh nghiệm để làm việc cùng nhau. Ví dụ, phải mất nhiều năm để các nhà nghiên cứu thu thập các mẫu vật khác nhau và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để biết nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu để giúp họ tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này. Chỉ chính phủ mới có thể có đủ tiền và nguồn lực để đầu tư vào việc này.

Tuy nhiên, tôi tin rằng các cá nhân cũng cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Với tư cách cá nhân, chúng ta có thể giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tái chế nhiều hơn, mua các vật dụng gia đình tiết kiệm năng lượng hơn hoặc trồng thêm cây trong vườn. Tôi nghĩ rằng nếu không có sự hợp tác của cả chính trị gia và cá nhân, các vấn đề môi trường sẽ không bao giờ được giải quyết một cách hiệu quả. Ví dụ, nếu nông dân tiếp tục đốt rừng vì mục đích riêng của họ, bất kể các quy định của chính phủ, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ không bao giờ được giảm thiểu thành công.

Tóm lại, vì những lý do nêu trên, tôi tin rằng bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của cả chính trị gia và cá nhân.

4/5 - (12 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon