Từ vựng IELTS chủ đề Languages

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trong bài viết này, Huyền đã tổng hợp các từ vựng IELTS chủ đề Languages theo cụm để các bạn có thể dễ dàng áp dụng vào bài viết IELTS Writing Task 2 hoặc phần thi Speaking. Các từ vựng cũng đã được dịch chi tiết để các bạn có thể áp dụng dễ dàng hơn.

Từ vựng IELTS chủ đề Languages

 • minority languages: những ngôn ngữ thiểu số, được ít người nói
 • commonly spoken languages: những ngôn ngữ được nói phổ biến
 • the most widely spoken language: ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất
 • to speak the same language: nói cùng một thứ tiếng
 • foreign/second languages: ngôn ngữ ngước ngoài/thứ hai
 • mother tongue: tiếng mẹ đẻ
 • local dialects: tiếng địa phương
 • the world’s linguistic heritage: di sản ngôn ngữ thế giới
 • a common means of communication: một cách thức giao tiếp phổ biến
 • to have a high level of proficiency in….: thành thạo ngôn ngữ nào đó
 • to be able to hold a conversation in…: có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nào đó
 • to adopt the dominant language: nói ngôn ngữ chiếm ưu thế
 • to be a vital part of…: là một phần thiết yếu của …
 • to be in danger of extinction: đứng trước sự tuyệt chủng
 • to allow a language to disappear: cho phép một ngôn ngữ biến mất
 • to encounter language barriers: gặp phải những rào cản ngôn ngữ
 • misunderstanding and miscommunication: sự hiểu lầm và nhầm lẫn
 • to lead to tension and conflicts: dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn
 • expensive language programmes: những chương trình ngôn ngữ đắt tiền
 • language preservation: sự bảo tồn ngôn ngữ
 • to make every possible effort to protect/ save …: nỗ nực hết sức để bảo vệ/ cứu …
 • the traditional and cultural values attached to…: những giá trị văn hóa truyền thống gắn với …
 • to contribute to cultural diversity: góp phần vào sự đa dạng văn hóa
 • linguistic diversity: sự đa dạng ngôn ngữ
 • to maintain the identity and heritage of a community: duy trì bản sắc và di sản của một cộng đồng
 • to get deeper insights into different ways of thinking and living of different cultures and peoples across the globe: có cái nhìn sâu sắc hơn về cách nghĩ, cách sống của các dân tộc và nền văn khóa khác nhau trên toàn cầu
 • language education policy: chính sách giáo dục ngôn ngữ
 • to support language learning: hỗ trợ việc học ngôn ngữ
 • machine translation: việc dịch ngôn ngữ bằng máy
 • to be a waste of time: tốn thời gian
 • translation apps: các ứng dụng dịch ngôn ngữ
 • to witness a decline in linguistic diversity: chứng kiến sự suy giảm trong đa dạng ngôn ngữ
 • heritage language: ngôn ngữ được kế thừa từ đời này sang đời khác

tu-vung-ielts-chu-de-language

Ví dụ từ vựng Languages

Các ví dụ sau Huyền lấy trong bài mẫu Huyền đã viết về chủ đề Languages.

 • Machine translation is often more accurate due to the fact that translation software is designed so that it is able to translate a word or a phrase based on its own context.

Bản dịch bằng máy thường chính xác hơn do phần mềm dịch được thiết kế để nó có thể dịch một từ hoặc một cụm từ dựa vào ngữ cảnh của từ/cụm từ đó.

 • It is true that thanks to technological advances, these days we can easily translate any foreign language into our mother tongue and vice versa.

Đúng là nhờ những tiến bộ công nghệ, ngày nay chúng ta có thể dễ dàng dịch bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào sang tiếng mẹ đẻ và ngược lại.

 • Because computers can translate all languages very quickly and accurately, learning a foreign language is a waste of time.

Bởi vì máy tính có thể dịch tất cả các ngôn ngữ rất nhanh chóng và chính xác, học ngoại ngữ là một việc lãng phí thời gian.

 • Another example is that those who decide to work or study overseas might encounter various problems if they rely entirely on their translation apps for their daily communication.

Một ví dụ khác là những người quyết định làm việc hoặc học tập ở nước ngoài có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau nếu họ hoàn toàn dựa vào ứng dụng dịch để giao tiếp hàng ngày.

Bài mẫu IELTS chủ đề Languages

Because computers can translate all languages very quickly and accurately, learning a foreign language is a waste of time. To what extent do you agree or disagree?

All languages can now be translated in a much easier and quicker way thanks to machine translation programs; therefore, some people believe that it is no longer necessary to learn a second language. I completely disagree with this idea.

It is true that thanks to technological advances, these days we can easily translate any foreign language into our mother tongue and vice versa. It only takes a few seconds or so to translate a language into another one using Google Translate or other translation apps. Also, machine translation is often more accurate due to the fact that translation software is designed so that it is able to translate a word or a phrase based on its own context. Therefore, some people think that such programs are a substitute for learning a language, which takes years to study and practise.

Despite the benefits mentioned above, I personally believe that using translation apps or websites does not mean that we no longer need to spend time learning a foreign language. In the case of an emergency when we are not allowed to use any technological devices, for example, the inability to understand and speak English could cause us great trouble. Another example is that those who decide to work or study overseas might encounter various problems if they rely entirely on their translation apps for their daily communication. We can hardly ever build a close relationship with our neighbours in a new country if we are unable to speak or understand their language.

In conclusion, although technology has made it much quicker and easier to translate any language, I believe that learning a foreign language is still necessary.

(Written by Huyen Nguyen)

Xem thêm:

4.7/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon