IELTS Speaking Part 3 Model Answers – Why do some people …

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Why do some people become workaholics?

Some people work compulsively for several reasons. First, they are genuinely passionate about what they’re doing, so they are willing to spend 12 or even 16 hours a day working on their projects. Second, those people tend to be more competitive than others. They don’t want to be left behind by their colleagues or their peers. So, their top priority is their work, and it’s really hard for them not to think about it. Third, some people immerse themselves in their work because they want to forget their broken relationships or escape from their boring personal life.

Tại sao một số người trở thành người nghiện công việc?

Một số người làm việc một cách ép buộc vì nhiều lý do. Đầu tiên, họ thực sự đam mê những gì họ làm, vì vậy họ sẵn sàng dành 12 hoặc thậm chí 16 giờ mỗi ngày để làm việc cho các dự án của họ. Thứ hai, những người đó có xu hướng cạnh tranh hơn những người khác. Họ không muốn bị bỏ lại phía sau bởi các đồng nghiệp hoặc bạn bè của họ. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của họ là công việc, và thật khó để họ không nghĩ về điều đó. Thứ ba, một số người đắm mình vào công việc vì họ muốn quên đi mối những quan hệ tan vỡ hoặc thoát khỏi cuộc sống cá nhân nhàm chán.

Why do people like to know about the private lives of famous people?

I think people want to know more about what celebrities actually do every day because they want to learn something from them. For example, I’ve learned a great deal by watching YouTube videos called ‘A day in my life’ about Bill Gates or Brian Tracy. I’ve learned how to avoid bad habits and form good habits, how to accomplish my goals and how to make my life more organised. The second reason is curiosity. Ordinary people are curious about how wealthy, successful and famous people actually live, how big their houses are, how much their outfits cost, etc. Those are some of the reasons why many of us are so interested in the lives of celebrities.

Tại sao mọi người thích biết về cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng?

Tôi nghĩ mọi người muốn biết nhiều hơn về những gì người nổi tiếng thực sự làm mỗi ngày bởi vì họ muốn học hỏi điều gì đó từ họ. Ví dụ, tôi đã học được rất nhiều điều bằng cách xem các video trên YouTube có tên “Một ngày trong cuộc đời của tôi” về Bill Gates hoặc Brian Tracy. Tôi đã học được cách tránh những thói quen xấu và hình thành thói quen tốt, cách hoàn thành mục tiêu và làm thế nào để cuộc sống của tôi có tổ chức hơn. Lý do thứ hai là sự tò mò. Người bình thường tò mò về việc những người giàu có, thành đạt và nổi tiếng thực sự sống như thế nào, nhà của họ lớn như thế nào, trang phục của họ có giá bao nhiêu, v.v … Đó là một số lý do khiến nhiều người trong chúng ta quan tâm đến cuộc sống của những người nổi tiếng.

Why do you think people need to show their status in society?

I think the first reason is to build trust. For example, if you are a CEO of a company, whenever you go out, you need to wear a suit, a pair of polished shoes, and an expensive watch to show that you are successful and your business is going well. People, especially your clients and investors, are more likely to believe in you and decide to invest in your company. People need to display their social status so that more people will respect them. These people are usually treated with more respect and admiration, compared to those who don’t show off their status.

Tại sao bạn nghĩ rằng mọi người cần thể hiện địa vị của họ trong xã hội?

Tôi nghĩ lý do đầu tiên là để xây dựng niềm tin. Ví dụ, nếu bạn là CEO của một công ty, bất cứ khi nào bạn ra ngoài, bạn cần mặc một bộ đồ vest, mang một đôi giày được đánh bóng và một chiếc đồng hồ đắt tiền để cho thấy rằng bạn thành công và công việc kinh doanh của bạn đang tiến triển tốt. Mọi người, đặc biệt là khách hàng và nhà đầu tư của bạn, có nhiều khả năng tin tưởng vào bạn và quyết định đầu tư vào công ty của bạn. Mọi người cần thể hiện địa vị xã hội của họ để nhiều người sẽ tôn trọng họ. Những người này thường được đối xử với sự tôn trọng và ngưỡng mộ hơn, so với những người không thể hiện địa vị.

Why do you think politicians and movie stars are famous and popular around the world?

I think the main reason is that they appear too often in the media. Nowadays, newspapers, magazines and social media have a great influence on our society. If you want to become famous, you just need to appear more frequently on TV or in newspapers. And that’s exactly what happens to politicians and movie stars around the world. It’s really hard for us not to pay attention to them when they’re usually in the headlines of famous newspapers or on TV channels.

Tại sao bạn nghĩ rằng các chính trị gia và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và được biết đến trên toàn thế giới?

Tôi nghĩ lý do chính là vì họ xuất hiện quá thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Ngày nay, báo, chí và phương tiện truyền thông xã hội có ảnh hưởng lớn đến xã hội của chúng ta. Nếu bạn muốn trở nên nổi tiếng, bạn chỉ cần xuất hiện thường xuyên hơn trên TV hoặc trên báo. Và đó chính xác là những gì xảy ra với các chính trị gia và ngôi sao điện ảnh trên toàn thế giới. Rất khó để chúng ta không chú ý đến họ khi họ thường xuất hiện trên các tiêu đề của các tờ báo nổi tiếng hoặc trên các kênh truyền hình.

Why do you think people spend so much money buying the latest devices?

People spend a huge amount of money on the latest devices for so many reasons. The first reason is that some people just want to show that they’re rich and cool. They believe that people will admire them when they carry an iPhone X rather than an iPhone 5 or 6. The second reason is peer pressure. What I mean here is that if their friends have the latest version of the iPhone, for example, they have to buy one immediately because they don’t want to be left behind. This pressure pushes them to do so even if they don’t have enough money. They will have to find a way to do it. This is really sad, but this is exactly what is happening around the world.

Tại sao bạn nghĩ rằng mọi người chi rất nhiều tiền để mua các thiết bị mới nhất?

Mọi người chi một số tiền rất lớn cho các thiết bị mới nhất vì rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên là một số người chỉ muốn chứng tỏ rằng họ rất giàu có và ngầu. Họ tin rằng mọi người sẽ ngưỡng mộ họ khi họ mang iPhone X chứ không phải iPhone 5 hoặc 6. Lý do thứ hai là áp lực bạn bè đồng trang lứa. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu bạn bè của họ có phiên bản iPhone mới nhất chẳng hạn, họ phải mua ngay lập tức vì họ không muốn bị thua kém. Áp lực này thúc đẩy họ làm như vậy ngay cả khi họ không có đủ tiền. Họ sẽ phải tìm cách gì đó để làm bằng được. Điều này thực sự đáng buồn, nhưng đây chính xác là những gì đang xảy ra trên khắp thế giới.

Bạn click hình dưới để tải bản PDF nhé.

ielts-speaking-part-3-model-answers-why-do-some-people

>>> Khóa học IELTS Speaking Online

3.7/5 - (7 bình chọn)

2 bình luận về “IELTS Speaking Part 3 Model Answers – Why do some people …”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon