IELTS Speaking Part 1 – Have you ever …

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần trả lời mẫu do Huyền viết và đã được review bởi giám khảo bản xứ nên các bạn có thể tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

Have you ever collected anything as a hobby?

When I was a kid, I used to collect coins. I remember I had a collection of coins from Vietnam, Laos, Cambodia and Malaysia. Whenever my aunt visited a country, she brought me some coins from that country.

ielts-speaking-part-1-have-you-ever-1

(Bạn đã bao giờ sưu tập thứ gì như một sở thích chưa?

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng sưu tập tiền xu. Tôi nhớ tôi đã có một bộ sưu tập tiền từ Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia. Bất cứ khi nào dì tôi đến thăm một đất nước, dì ấy mang cho tôi một vài đồng tiền xu từ đất nước đó.)

Have you ever learned to play a musical instrument?

No, I haven’t. My school didn’t have any classes where children could learn to play a musical instrument. However, I am thinking about taking a piano class soon because I love the sound of the piano.

ielts-speaking-part-1-have-you-ever-2

(Bạn đã bao giờ học chơi một nhạc cụ nào chưa?

Chưa, tôi chưa từng. Trường tôi không có lớp học nào mà học sinh có thể học chơi một nhạc cụ. Tuy nhiên, tôi đang suy nghĩ về việc tham gia một lớp học piano sớm thôi vì tôi yêu thích âm thanh của piano.)

Have you ever been caught in the rain without a coat or umbrella?

Yes, several times. I think we all get drenched at least once in our lives. When I was a kid, I loved playing in the rain, but I usually caught a cold after that.

ielts-speaking-part-1-have-you-ever-3

(Bạn đã bao giờ bị mắc mưa mà không có áo khoác hoặc ô?

Vâng, vài lần rồi. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều bị ướt sũng nhất một lần trong đời. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích chơi trong mưa, nhưng sau đó tôi thường bị cảm lạnh.)

Have you bought shoes online?

No, I’ve never bought shoes on the internet because I wasn’t sure whether or not they would fit me. Whenever I want to buy shoes, I go to the stores near where I live and try them on to make sure they fit me and feel comfortable.

ielts-speaking-part-1-have-you-ever-4

(Bạn đã từng mua giày trực tuyến chưa?

Chưa, tôi chưa bao giờ mua giày trên internet vì tôi không chắc chúng có vừa với tôi hay không. Bất cứ khi nào tôi muốn mua giày, tôi đến các cửa hàng gần nơi tôi sống và thử chúng để đảm bảo chúng vừa với tôi và cảm thấy thoải mái.)

Have you ever worn a uniform?

Yes, in Vietnam, we have to wear a uniform in primary, secondary and high school. You even have to wear a uniform in some universities. Luckily, my uni didn’t require us to wear a uniform.

ielts-speaking-part-1-have-you-ever-5

(Bạn đã bao giờ mặc đồng phục?

Vâng, ở Việt Nam, chúng tôi phải mặc đồng phục ở trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bạn thậm chí phải mặc đồng phục ở một số trường đại học. May mắn thay, trường đại học của tôi không yêu cầu chúng tôi mặc đồng phục.)

TẢI VỀ HỌC

Bản PDF:
Bản viết tay:

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon