Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Concentration

5 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần trả lời cho một số câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Concentration.

Xem thêm:

IELTS Speaking Part 1 chủ đề Concentration

When do you need to concentrate the most?

There are many situations when I need to focus 100% on what I’m doing. For instance, it is necessary to stay focused all the time when I’m driving on the road, to avoid accidents or other dangerous situations. Or when I have to study for exams, do a test like this or work my butt off to meet deadlines, concentration is a vital key to success.

Khi nào bạn cần tập trung nhất?

Có nhiều tình huống khi tôi cần tập trung 100% vào những gì tôi đang làm. Chẳng hạn, tôi cần tập trung mọi lúc khi tôi đang lái xe trên đường, để tránh tai nạn hoặc các tình huống nguy hiểm khác. Hoặc khi tôi phải ôn thi, làm bài kiểm tra như thế này hoặc làm việc hết sức để kịp hạn nộp bài, sự tập trung là chìa khóa quan trọng để thành công.

Do you ever find it difficult to stay focused?

I have a relatively weak body so I sometimes suffer from a light headache easily, especially when the weather changes, which greatly influences my level of concentration. Also, when I have a debate or argument with someone, I feel drained and my mind will become too scattered to focus on anything.

Bạn có bao giờ thấy khó tập trung không?

Tôi có một cơ thể tương đối yếu nên đôi khi tôi dễ dàng bị đau đầu nhẹ, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, điều này ảnh hưởng lớn đến mức độ tập trung của tôi. Ngoài ra, khi tôi có một cuộc tranh luận hoặc tranh cãi với ai đó, tôi cảm thấy kiệt sức và tâm trí của tôi sẽ trở nên quá phân tán nên không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

What may distract you when you are trying to stay focused?

There are tons of distractions around me; they might come from my mates, family, neighbours or social networking sites, such as Facebook notifications. For example, last weekend when I was working on my new project, I couldn’t really focus on my work because my neighbour had a party and the music was too loud.

Điều gì có thể làm bạn sao nhãng khi bạn đang cố gắng tập trung?

Có hàng tấn phiền nhiễu xung quanh tôi; điều đó có thể đến từ bạn bè, gia đình, hàng xóm hoặc các trang mạng xã hội của tôi, chẳng hạn như thông báo của Facebook. Ví dụ, cuối tuần trước khi tôi đang thực hiện dự án mới của mình, tôi không thể thực sự tập trung vào công việc của mình vì hàng xóm của tôi có một bữa tiệc và âm nhạc quá to.

What do you do to help you concentrate?

Honestly, I have been practising yoga and meditation in the morning for about 2 months now to help me improve my concentration. I also remove some of the things that are distracting me, such as turning off most of the notifications on my phone, and I create a daily to-do list to help me focus on one thing at a time.

Bạn làm gì để giúp bạn tập trung?

Thành thật mà nói, tôi đã tập yoga và thiền vào buổi sáng khoảng 2 tháng nay để giúp tôi cải thiện sự tập trung. Tôi cũng loại bỏ một số điều khiến tôi sao nhãng, chẳng hạn như tắt hầu hết các thông báo trên điện thoại và tôi tạo một danh sách việc cần làm hàng ngày để giúp tôi tập trung vào một việc tại một thời điểm.

Vocab

 • focus 100% on something: tập trung 100% vào việc gì
 • stay focused: giữ được sự tập trung
 • avoid something (v): tránh vấn đề gì
 • accident (n): tai nạn
 • dangerous situations: những tình huống nguy hiểm
 • study for exams: ôn thi
 • work my butt off: làm việc hết sức
 • meet deadlines: kịp hạn nộp bài, hoàn thành …
 • a vital key to: chìa khóa quan trọng cho …
 • suffer from a light headache: bị đau đầu nhẹ
 • feel drained: cảm thấy kiệt sức
 • become too scattered to do something: trở nên quá phân tán nên không thể làm gì
 • tons of something: hàng tấn thứ gì
 • distraction (n): sự sao nhãng, phiền nhiếu khiến bạn không thể tập trung
 • social networking sites: các trang mạng xã hội (như Facebook, Twitter,…)
 • Facebook notifications: các thông báo trên Facebook báo trên điện thoại của bạn mỗi khi có gì mới (tin nhắn mới, bình luận mới, …)
 • practise yoga and meditation: tập yoga và thiền
 • turn off something: tắt thứ gì đi
 • create a daily to-do list: tạo một danh sách việc cần làm hàng ngày

Trên đây là một số câu hỏi và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 1 chủ đề Concentration. Bạn có thể theo dõi thêm các bài post trên fanpage IELTS Nguyễn Huyền nhé.

4.1/5 - (20 bình chọn)

5 bình luận về “Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Concentration”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon