IELTS Speaking Part 2 – Describe something you own that is important to you.

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Describe something you own that is important to you.

Đối với các đề Part 2 trong IELTS Speaking, Huyền sẽ làm theo 5 phần – như những gì Huyền chia sẻ trong khóa học IELTS Speaking Online. Trong bài viết này chúng ta sẽ áp dụng 5 phần của bài học “Describe an object” để đi làm đề này.

Phần mở đầu

Chỉ cần một câu mẫu đơn giản

ielts speaking part 2 - describe something you own that is important to you 1

Phần thông tin cơ bản

describe something you own that is important to you

Phần cốt lõi

describe something you own that is important to you

describe something you own that is important to you 1

Phần cảm nhận

describe something you own that is important to you 2

Phần kết

Chỉ cần một câu mẫu đơn giản

describe something you own that is important to you 4

Sample answer

I’m going to talk about my debit card, which is so important to me.

About four years ago when I got my first job, my company required all employees to have a bank account. There were so many banks, and I had no idea which bank was better. My father had a bank account at Sacombank, so I decided to open an account there.

I want to talk about my debit card for several reasons.

First, it’s much more convenient to bring a card with you instead of cash. If you pay by card, you don’t need to wait for change or prepare change in advance. In addition, with a debit card, you can shop online instead of going to physical stores. Now, with internet banking or a mobile banking account, you can stay at home and shop online for anything you want, which is so convenient and time-saving.

Second, it’s easier for you to calculate your spending at the end of the month. You can check your purchases online anytime and anywhere to make sure that you don’t make any unnecessary purchases.

Third, in Vietnam, it’s not really safe to carry a large amount of cash around with you. You are at a greater risk of losing your money by pick-pockets or robbers. So, it’s much safer to bring a card. If you need cash, you can easily take out how much you need from an ATM.

Now, I bring my card with me everywhere I go. After using it for a while, I learned how to manage my budget more effectively and how to keep track of all the money I spend in a week or month.

So, if I had to talk about something I own that is important to me, it would have to be my debit card.

(written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Tôi sẽ nói về thẻ ghi nợ của mình, cái mà rất quan trọng đối với tôi.

Khoảng bốn năm trước khi tôi có được công việc đầu tiên, công ty của tôi yêu cầu tất cả nhân viên phải có tài khoản ngân hàng. Có rất nhiều ngân hàng, và tôi không biết ngân hàng nào tốt hơn. Cha tôi có tài khoản ngân hàng tại Sacombank, vì vậy tôi quyết định mở một tài khoản ở đó.

Tôi muốn nói về thẻ ghi nợ của tôi vì nhiều lý do.

Đầu tiên, nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi mang theo thẻ thay vì tiền mặt. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ, bạn không cần phải chờ tiền thối hay chuẩn bị trước tiền lẻ. Ngoài ra, với thẻ ghi nợ, bạn có thể mua sắm trực tuyến thay vì đến các cửa hàng thực tế. Giờ đây, với dịch vụ internet banking hoặc mobile banking, bạn có thể ở nhà và mua sắm trực tuyến mọi thứ bạn muốn, rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Thứ hai, nó dễ dàng hơn cho bạn để tính toán chi tiêu của bạn vào cuối tháng. Bạn có thể kiểm tra mua hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi để đảm bảo rằng bạn không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán không cần thiết nào.

Thứ ba, tại Việt Nam, không thực sự an toàn khi mang theo một lượng lớn tiền mặt bên mình. Bạn có nguy cơ mất tiền bởi những người móc túi hoặc cướp. Vì vậy, an toàn hơn nhiều khi mang theo một cái thẻ. Nếu bạn cần tiền mặt, bạn có thể dễ dàng rút bao nhiêu bạn cần từ máy ATM.

Bây giờ, tôi mang theo thẻ của mình mọi nơi tôi đến. Sau khi sử dụng thẻ một thời gian, tôi đã học được cách quản lý ngân sách hiệu quả hơn và theo dõi tất cả số tiền tôi chi tiêu trong một tuần hoặc tháng.

Vì vậy, nếu tôi phải nói về thứ gì đó mà tôi sở hữu quan trọng đối với tôi, thì đó phải là thẻ ghi nợ của tôi.

4.4/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon