IELTS Writing Task 2 – Cách viết 1 khổ body khi chỉ có 1 ý tưởng chính

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Thông thường trong các bài văn mẫu của Huyền mỗi khổ thân bài sẽ gồm 2 ý tưởng chính và thường được trình bày theo cấu trúc như sau:

 • Câu 1: Ý chính thứ nhất
 • Câu 2: Ý triển khai
 • Câu 3: Ví dụ
 • Câu 4: Ý chính thứ hai
 • Câu 5: Ý triển khai

Tuy nhiên có một số đề thi Huyền thấy khá khó để có được nhiều ý tưởng. Có những đề, Huyền chỉ nghĩ được 1 ý tưởng chính cho mỗi khổ Body mà thôi. Để làm hoàn chỉnh được 1 khổ thân bài với 1 ý tưởng Huyền thường triển khai theo hai cách như sau:

Cách 1: Sử dụng tình huống đối lập

Sử dụng tình huống đối lập nghĩa là chúng ta sẽ viết 1 câu nói về 1 tình huống trái ngược hoàn toàn với tình huống mà ta đã nói trước đó. Huyền thường áp dụng cấu trúc:

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Ý triển khai hoặc ví dụ
 • Câu 3: Ý triển khai hoặc ví dụ
 • Câu 4: Ý đối lập

Ví dụ đoạn văn sau:

 • Câu 1: [Ý chính là phần in đậm] On the other hand, I would argue that mixed-sex education is a better option because students are better prepared for their future jobs.
 • Câu 2: [Triển khai] Nowadays, it is almost impossible to find a company where there is only male or female staff.
 • Câu 3: [Triển khai] Therefore, those who graduate from single- sex schools, despite their higher academic results, might find it hard to work collaboratively with their colleagues of the opposite sex.
 • Câu 4: [Ý đối lập – từ vựng chỉ sự đối lập được in đậm] By contrast, people from mixed schools might easily cooperate with their opposite-gender partners since they have learned how to communicate and interact effectively with opposite-sex classmates during their time at school.

Vậy là chúng ta có được 1 đoạn văn như thế này:

On the other hand, I would argue that mixed-sex education is a better option because students are better prepared for their future jobs. Nowadays, it is almost impossible to find a company where there is only male or female staff. Therefore, those who graduate from single- sex schools, despite their higher academic results, might find it hard to work collaboratively with their colleagues of the opposite sex. By contrast, people from mixed schools might easily cooperate with their opposite-gender partners since they have learned how to communicate and interact effectively with opposite-sex classmates during their time at school.

(Mặt khác, tôi cho rằng giáo dục cả 2 giới là một lựa chọn tốt hơn vì sinh viên được chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai của họ. Ngày nay, gần như không thể tìm được một công ty mà chỉ có nhân viên nam hay chỉ có nữ. Do đó, những người tốt nghiệp từ các trường học một giới, mặc dù kết quả học tập cao hơn, có thể khó cộng tác với các đồng nghiệp khác giới. Ngược lại, những người từ các trường học hai giới có thể dễ dàng hợp tác với các đồng nghiệp khác giới vì họ đã học cách giao tiếp và tương tác hiệu quả với các bạn cùng giới trong thời gian ở trường.)

Để có được một tình huống đối lập, chúng ta có thể sử dụng một vài từ vựng/cấu trúc/công thức như sau:

 • Sử dụng mệnh đề điều kiện “If”

Advertising brings a wide range of benefits to society due to the fact that the advertising industry provides millions of employment opportunities. If the government imposed a total ban on advertising, many people might have to face unemployment.

(Quảng cáo mang lại nhiều lợi ích cho xã hội bởi vì thực tế là ngành công nghiệp quảng cáo cung cấp hàng triệu cơ hội việc làm. Nếu chính phủ ban hành một lệnh cấm lên quảng cáo, nhiều người có thể phải đối mặt với thất nghiệp.)

 • Sử dụng từ “Without”

Space exploration helps scientists to predict extreme weather events and other potential dangers from space; therefore, they could give early warnings and take action to prevent the damage caused by these threats. Without space research, human survival could be threatened by various unexpected natural disasters or other sudden events.

(Khám phá vũ trụ giúp các nhà khoa học dự đoán được các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các mối nguy hiểm khác từ không gian; do đó, họ có thể đưa ra cảnh báo sớm và hành động để ngăn chặn những tổn thất bị gây ra bởi những mối đe dọa này. Không có nghiên cứu vũ trụ, sự tồn tại của loài người có thể bị đe dọa bởi nhiều thảm họa thiên nhiên hay những sự kiện bất ngờ khác)

Cách 2: Triển khai ví dụ

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Giới thiệu ví dụ
 • Câu 3: Triển khai ví dụ
 • Câu 4: Kết quả/hệ quả của tình huống trong ví dụ.

Xãy xem ví dụ sau:

 • Câu 1: [Ý chính được in đậm] On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas.
 • Câu 2: [Giới thiệu ví dụ bằng công thức “take….as an example”] Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example.
 • Câu 3: [Triển khai ví dụ] Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles.
 • Câu 4: [Kết quả] As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

Vậy là chúng ta có được 1 đoạn văn như thế này:

On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas. Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example. Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

(Một mặt, lý do chính tại sao một số người nghĩ rằng các công trình xây dựng hiện đại nên theo phong cách cũ của khu vực địa phương là vì điều này giúp bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa, có thể thúc đẩy du lịch ở những khu vực này. Lấy Hội An, một trong những thành phố cổ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, làm một ví dụ. Người dân địa phương trong thành phố này được khuyến khích bảo tồn ngôi nhà cũ của họ hoặc xây dựng nhà mới theo phong cách kiến trúc truyền thống. Kết quả là, Hội An đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.)

>>> Khóa học IELTS Writing Online

5/5 - (6 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon