Bộ đề dự đoán IELTS Speaking Quý 3/2022

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là Link tải PDF Bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 3/2022 gồm cả 3 Parts, mọi người có thể tải về in ra học cho tiện nhé.

Cách ôn bộ đề dự đoán Forecast IELTS Speaking

Đây là cách Huyền ôn bộ đề IELTS Speaking trong đợt thi IELTS vừa rồi – cách này góp một phần khá lớn giúp Huyền đạt 8.5 Speaking.

Cách ôn Part 1 và Part 3

Với mỗi câu hỏi Huyền sẽ outline vài cụm từ/ ý tưởng → sau đó tự linh hoạt trả lời.

Huyền KHÔNG viết nguyên 1 câu hoàn chỉnh và học thuộc lòng đâu!!! Cách này không phù hợp 1 chút nào với Huyền cả, Huyền chỉ tập triển khai trả lời và kéo dài câu trả lời của mình dựa trên 1 số từ vựng, ý tưởng đã mind map hoặc gạch đầu dòng mà thôi.

Cách ôn Part 2

Các đợt thi vừa qua Huyền ôn trong thời gian khá hạn hẹp nên Huyền đã dùng phương pháp GỘP ĐỀ để hỗ trợ mình tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo ôn thi hiệu quả. Huyền thấy việc gộp đề còn giúp Huyền nhớ từ vựng lâu hơn rất nhiều (vì phải nói lặp lại 1 đề vài lần).

Huyền TẬN DỤNG TỐI ĐA 1 phút chuẩn bị (cái này chắc để bữa nào Huyền làm nguyên 1 bài post dài có hình ảnh chi tiết cho page mình nha).

Ngày xưa lúc mới học IELTS, Huyền không xem trọng 1 phút chuẩn bị đâu, nhưng đợt thi vừa qua Huyền đã thực sự thấy được “sức mạnh” của 1 phút đó.

Ôn nghiêm túc + tìm bạn thực hành cho đỡ nản nha: Huyền may mắn có em gái cùng thực hành, hai chị em đóng vai trò giám khảo – thí sinh, thi dưới áp lực y hệt trong phòng thi thật vậy.

Học những gì mình thích: Một trong những yếu tố giúp Huyền đạt 8.5 Speaking đợt thi vừa rồi là Huyền thường có thói quen GHI ÂM những gì Huyền thích. Khi đọc 1 bài báo về chủ đề Huyền thích (motivation, time management, …) Huyền lấy điện thoại ra ghi âm luôn → thay vì đọc bằng mắt thì Huyền đọc ra tiếng luôn.

Bạn nào đang tự học IELTS Speaking bạn có thể tham khảo bài viết này nhé.

Bộ đề dự đoán IELTS Speaking Quý 3/2022

Mọi người có thể tải bộ đề về in ra học cho tiện nhé.

PART 1

 1. The area you live in
 • Do you like the area that you live in?
 • Where do you like to go in that area?
 • Do you know any famous people in your area?
 • What are some changes in the area recently?
 1. Evening time
 • Do you like the morning or evening?
 • What do you usually do In the evening?
 • What did you do in the evening when you were little? Why’
 • Are there any differences between what you do in the evening now and what you did in the past?
 1. Home & Accommodation
 • Do you live in a house or a flat?
 • Can you desơibe the place where you live?
 • How long have you lived there?
 • Please describe the room you live in
 • What part of your home do you like the most?
 • Who do you live with?
 • What room does your family spend most of the time in?
 • What do you usually do in your flat?
 • What kinds of accommodation do you Iive in?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Do you prefer Irving In a house or a flat?
 • Are the transport facilities to your home very good?
 • What kind of house or flat do you want to live in in the future?
 • What’s your favorite room in your apartment house?
 • What makes you feel pleasant in your home?
 • What’s the difference between where you are living now and where you have lived in the past?
 • Do you think it is important to live in a comfortable environment?
 1. Hometown
 • Where is your hometown?
 • Is that a big city or a small place?
 • Do you like your hometown?
 • What do you like (most) about your hometown?
 • Is there anything you dislike about it?
 • How long have you been living there?
 • Do you like living there?
 • Do you think you will continue living there for a long time?
 • Please describe your hometown a little.
 • What’s your hometown famous for?
 • Did you learn about the history of your hometown at school?
 1. Meeting places
 • Where is your favorite place to meet with your friends?
 • Do you think there are some places more suitable for meeting with others?
 • Are there any differences between your favorite meeting places in the present and in your childhood?
 • Why are some meeting places better than others?
 1. Old buildings
 • Have you ever seen some old buildings in the City?
 • Do you think we should preserve old buildings in cities’
 • Do you prefer living in an old building or a modern house?
 • Are there any old buildings you want to see in the future? Why?
 1. Sitting down
 • Where is your favorite place to sit?
 • Do you always sit down for a long time?
 • Do you feel sleepy when you are sitting down?
 • When you were a kid did you usually sit on the floor?
 1. Talents
 • Do you have a talent or something you are good at?
 • Was it mastered recently or when you were young?
 • Do you think your talent can be useful for your future work? Why?
 • Do you think anyone in your family has the same talent?
 1. Watch
 • Do you wear a watch?
 • Have you ever got a watch as a gift?
 • Why do some people wear expensive watches?
 • Do you think it is important to wear a watch? Why?
 1. Work or studies
 • What subjects are you studying?
 • Do you like your subject?
 • Why did you choose to study that subject?
 • Is it very interesting?
 • Do you prefer to study in the mornings or in the afternoons?
 • Are you looking forward to working?
 • What technology do you use when you study?
 • What work do you do?
 • Why did you choose to do that type of work (or that job)?
 • Do you like your job?
 • Is it very Interesting?
 • Do you miss being a student?
 • What technology do you use at work?
 • Who helps you the most? And how?
 1. Cars
 • Did you enjoy travelling by car when you were a child? (Why/Why not?)
 • Would you generally prefer to be a driver or a passenger in a car? (Why/Why not?)
 • How important is the colour of a car to you? (Why/Why not?)
 • What type of car would you most like to have in the future? (Why/Why not?)
 1. Websites
 • What kinds of websites do you use most often? (Why/Why not?)
 • Do you prefer to get information from websites or books? (Why/Why not?)
 • Does your favourite website look the same now as when you first used it? (Why/Why not?)
 • Which is more important to you , what a website looks like or how easy it is to use? ( Why?)
 1. Cinemas
 • Did you go to the cinema/movies a lot when you were a child? (Why/Why not?)
 • Do you still like the same films/movies that you liked when you were a child?
 • Do you prefer to go to the cinema/movies with friends or on your own? (Why/Why not?)
 1. Watching Sports/Sports
 • Do you enjoy watching sports on TV? (Why/Why not?)
 • Have you ever been to watch a live sports event (e.g. in a stadium)? (Why/Why not?)
 • Is there a sports event you might like to watch in the future? (Why/Why not?)
 • Do you think it’s more enjoyable to watch sports alone or with other people?
 • Do you like sports?
 • Did you learn sports when you were a child?
 • Why is sport important?
 1. History
 • Do you like to learn about history?
 • What historical event do you find interesting?
 • Do you think history is important?
 • Do you consider archaeology to be an important science?
 1. Sweets & Cakes
 • Do you like to eat sweets?
 • Do you like sweets more or less now compared to when you were a child?
 • Is there any sweet food in your country?
 • Do you eat cakes or sweets after a meal?
 1. Advertisements
 • Where can you see advertisements?
 • Do you want to be shown in the advertisement?
 • What kind of advertisements do you dislike?
 • Have you ever bought something because of its advertisement?
 1. Boring things
 • What will you do when you feel bored?
 • What kind of things are boring to you?
 • Who do you think get bored easily, the young or the old?
 • Do you think school is boring?
 1. Stress
 • What stress do people usually face?
 • Why do people who work feel stressed and don’t just quit their jobs?

PART 2 & PART 3

 1. Describe a contest/competition you would like to participate in

You should say:

 • What the contesưcompetĩtion is about
 • Where the contest/competition will take place
 • When it will be held

And explain why you would like to participate in it

Part 3

 • What are the contests commonly seen on TV programs?
 • Why are competition shows popular?
 • What kinds of industries need competition? Why?
 • Do you think it is necessary to encourage people to compete with others in companies?
 1. Describe a family member who you want to work with in the future

You should say:

 • Who he/she is
 • Whether you worked together before
 • What kind of work you would like to do with him/her

And explain how you feel about this family member

Part 3

 • What kinds of family businesses are common in Vietnam?
 • Is it good to work with family members? Why?
 • Why do people want to do family business?
 • What benefits are there when working for big companies?
 1. Describe a friend you like to talk with

You should say:

 • Who he/she is
 • What you like to talk about
 • Why you like to talk with him/her

And explain how you feel about him/her

Part 3

 • Where do young people like to meet?
 • What do young people talk about when they meet up?
 • Do you think people should be honest when talking with friends?
 • On what occasions do people talk with strangers?
 1. Describe a time you were very busy

You should say:

 • When it happened
 • Where you were
 • What you did

And explain why you were busy

Part 3

 • Are you often busy?
 • What are the advantages and disadvantages when people keep busy?
 • Do you think children should learn through playing games or under pressure?
 • What kind of pressure people may experience at work?
 1. Describe a time when someone asked for your opinion

You should say:

 • Who asked for your opinion
 • Why he/she wanted to know your opinion
 • What opinion you gave

And explain how you felt when he/she asked for your opinion

Part 3

 • Why do some people dislike giving their opinions?
 • Are there any apps designed for collecting opinions about products or services?
 • Why do people like to express their opinions on the Internet nowadays?
 • What are the disadvantages of sharing opinions on the Internet?
 1. Describe a time you used your cellphone/ smartphone to do something important

You should say:

 • What happened
 • When it happened
 • How important the cellphone/smartphone was

And explain how you felt about the experience

Part 3

 • What do you usually do with a cellphone?
 • What are the differences between young people and old people when using a cellphone?
 • Which one is more important, using a cellphone to make phone calls or to read messages?
 • Do you think there should be a law to stop people from making phone calls in public?
 1. Describe a city you would recommend as a nice place to live (not your hometown)

You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • What you know about this place

And explain why you recommend it as a nice place to live

Part 3

 • Where do people like to live in your country?
 • Why do many people move to the city?
 • What are the advantages of living close to the workplace?
 • What kinds of places do older people prefer to live in?
 1. Describe an important river/lake in your country

You should say:

 • Where it is located
 • How big/long it is
 • What it looks like

And explain why it is important

Part 3

 • How can rivers and lakes benefit local people?
 • Do you think rivers and lakes attract tourists?
 • How do rivers and lakes affect local tourism?
 • Are rivers and lakes good for transport? Why?
 1. Describe an interesting neighbor

You should say:

 • Who he/she is
 • How you knew him/her
 • What you do together

And explain why he/she is interesting

Part 3

 • Do you think people are familiar with their neighbors?
 • How can people improve the relationship with neighbors in a community?
 • How do children build relationships with others in a community?
 • Is it beneficial to get along well with neighbors?
 1. Describe something you do that can help you concentrate on worfc/study

You should say:

 • What it is
 • How it helps you concentrate
 • When you do it

And explain how you feel about it

Part 3

 • Why is it more difficult for children to concentrate nowadays than in the past?
 • Do you think technology will harm children’s ability to concentrate?
 • What kinds of jobs require high concentration at work?
 • Can exercise help people improve concentration?
 1. Describe a time when you were very busy

You should say:

 • When it happened
 • Where you were
 • What you did

And explain why you were busy

Part 3:

 • Do you like to be always busy?
 • What are the advantages and disadvantages when people keep busy?
 • Do you think children should learn through playing games or under pressure?
 • What kind of pressure people may experience at work?
 1. Describe a popular/well-known person in your country

You should say:

 • Who this person is
 • What he/she has done
 • Why he/she is popular

And explain how you feel about this person

Part 3:

 • What kinds of people are popular at work?
 • Are bosses more popular than employees at work?
 • Which one is more important, keeping a good relationship with colleagues or doing well at work?
 • What benefits are there when a child is popular at school?
 1. Describe a friend you enjoy talking with

You should say:

 • Who is he/she
 • How long you two are friends
 • What you do together

And explain why she/he is your best friend

Part 3:

 • Is it better to communicate face to face or online? Why?
 • Do you think it is impossible to make real friends on the internet?
 • Why is it hard to maintain friendships for some people?
 • What do you think it takes to become friends?
 • What do you talk about with your friends?
 • Do you think you can be friends with strangers?
 • How should you treat a stranger?
 1. Describe a difficult decision you made that had a very good result

You should say:

 • What decision it was
 • What difficulties you faced
 • How you made the decision

And explain why it was a difficult decision.

Part 3:

 • What decisions do people usually make in their daily lives?
 • Which is easier: making a decision by yourself or making a decision after group discussion?
 • Why are many young people unwilling to follow their parent’s advice?
 1. Describe a time when someone asked you for your opinion

You should say:

 • When she/he asked you
 • How she/he felt while listening to your opinion
 • And explain why she/he needed your opinion

Part 3

 • Have you ever asked someone for his/her opinion?
 • Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?
 1. Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live

You should say:

 • Where it was
 • How you felt
 • When you were there

And explain why you would love to live there

Part 3

 • If you had a chance to live anywhere in the world, where would it be?
 • What are the good qualities of a good place?
 1. Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did

You should say:

 • Who it was
 • What work it was
 • When she/he told you that

And explain how you felt when hearing it

Part 3:

 • Will you be affected when hearing a number of negative stories?
 • How will you react when someone pays you a compliment?
 • Why are negative feedbacks as important as positive feedbacks at work?
 1. Describe a person you know who does a job which is useful to society

You should say:

 • Who this person is
 • How you knew him/her
 • What type of work he/she does

And explain why you think his/her work is useful to the society

Part 3

 • What jobs are well-paid?
 • What are the changes in working conditions?
 • What are the impacts of the epidemic on the work environment?
 1. Describe a person you follow regularly on social media or other media

You should say:

 • Who he/she is
 • How you knew him/her
 • What he/she posts on social media

And explain why you follow him/her on social media

Part 3:

 • What can people do on social media?
 • Do you think older people and younger people will use the same kind of social media software?
 • Do older people spend much time on social media?
 • Are non-social media like television and newspapers still useful?
4.6/5 - (11 bình chọn)

2 bình luận về “Bộ đề dự đoán IELTS Speaking Quý 3/2022”

  • Dạ Team chào chị ạ.
   Dạ Team gửi mình link tham khảo Bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 3/2022 ở dưới đây chị nhé:
   https://drive.google.com/file/d/1FRjqz1L5xrn2QBN6TwRiH5btuNku0khQ/view?usp=drivesdk
   Team chúc mình học tốt ạ 🥰

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon