Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 13/2/2020

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/2/2020

The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organisations.

Xem thêm: 

de-thi-ielts-writing-13-2-2020
Sau đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 13/2/2020

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

ielts-writing-13-2-2020

→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The bar chart compares five different organisations in terms of investment in machinery, building, staff training and research.

(Biểu đồ cột so sánh năm tổ chức khác nhau về việc đầu tư vào máy móc, xây dựng, đào tạo nhân viên và nghiên cứu.)

[thrive_leads id=’12670′]

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

de-thi-ielts-task-1-13-2-2020

Overall, organisation B spends a higher budget on these categories compared to the others, while organisations D and E invest the least. In addition, the spending pattern of organisation C is the most different from the remaining ones.

(Nhìn chung, tổ chức B chi ngân sách cao hơn cho các khoản mục này so với các tổ chức khác, trong khi đó tổ chức D và E đầu tư ít nhất. Ngoài ra, mô hình chi tiêu của tổ chức C khác biệt nhất so với các mô hình còn lại.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-13-2-2020

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

  • allocate $ for something: phân bổ tiền cho thứ gì
  • employee training ≈ staff training ≈ providing training for its workers: chương trình đào tạo nhân viên
  • the least invested category: khoản mục được đầu tư ít nhất
  • the largest investment goes to …: sự đầu tư lớn nhất đi vào khoản mục vào
  • funding for …: quỹ đầu tư cho khoản mục nào

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

Looking at organisations A and B, it can be seen that each of them allocates more than €1 billion for building, employee training and research, with the former investing the most in building (€1.5 billion) and the latter spending the most (€1.9 billion) providing training for its workers. Machinery is the least invested category in both organisations, €1 billion and €0.9 billion respectively.

Turning to organisations D and E, the largest investment goes to the building category, with each devoting €1 billion, while funding for research is the lowest, €0.6 and €0.7 billion accordingly. In organisation C, however, the highest funding is for machinery and research (€1.3 million each), whereas the figures for building and staff training are lower, €1 and 0.8 billion respectively.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 13/2/2020

The bar chart compares five different organisations in terms of investment in machinery, building, staff training and research.

Overall, organisation B spends a higher budget on these categories compared to the others, while organisations D and E invest the least. In addition, the spending pattern of organisation C is the most different from the remaining ones.

Looking at organisations A and B, it can be seen that each of them allocates more than €1 billion for building, employee training and research, with the former investing the most in building (€1.5 billion) and the latter spending the most (€1.9 billion) providing training for its workers. Machinery is the least invested category in both organisations, €1 billion and €0.9 billion respectively.

Turning to organisations D and E, the largest investment goes to the building category, with each devoting €1 billion, while funding for research is the lowest, €0.6 and €0.7 billion accordingly. In organisation C, however, the highest funding is for machinery and research (€1.3 million each), whereas the figures for building and staff training are lower, €1 and 0.8 billion respectively.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Biểu đồ cột so sánh năm tổ chức khác nhau về việc đầu tư vào máy móc, xây dựng, đào tạo nhân viên và nghiên cứu.

Nhìn chung, tổ chức B chi ngân sách cao hơn cho các khoản mục này so với các tổ chức khác, trong khi đó tổ chức D và E đầu tư ít nhất. Ngoài ra, mô hình chi tiêu của tổ chức C khác biệt nhất so với các mô hình còn lại.

Nhìn vào các tổ chức A và B, có thể thấy rằng mỗi tổ chức phân bổ hơn 1 tỷ euro cho việc xây dựng, đào tạo nhân viên và nghiên cứu, với tổ chức A đầu tư nhiều nhất vào việc xây dựng (1,5 tỷ euro) và tổ chức B chi tiêu nhiều nhất (1,9 tỷ euro) cung cấp chương trình đào tạo cho công nhân của mình. Máy móc là hạng mục được đầu tư ít nhất trong cả hai tổ chức, lần lượt là 1 tỷ euro và 0,9 tỷ euro.

Chuyển sang các tổ chức D và E, khoản đầu tư lớn nhất đi vào danh mục xây dựng, với mỗi tổ chức chi 1 tỷ euro, trong khi kinh phí cho nghiên cứu là thấp nhất, lần lượt là 0,6 và 0,7 tỷ euro. Trong tổ chức C, kinh phí cao nhất là dành cho máy móc và nghiên cứu (mỗi khoản chiếm 1,3 triệu euro), trong khi con số cho xây dựng và đào tạo nhân viên thấp hơn, lần lượt là 1 và 0,8 tỷ euro.

4.6/5 - (8 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon