30-day-listening Challenge Day 2

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

AUDIO

ĐỀ

Listen and fill in the gaps.

… and the next part of this talk is on the Panama Canal. It’s amazing how this one small section of a small country can be so important to the world. Let’s learn a little bit about the canal itself, before we look at how it connects to everything else.

The Panama Canal is 1……………………………….in the Central American country of Panama that connects the Atlantic and Pacific Ocean. It is only 2………………………………. . If you go around South America 3……………………………….then you need to travel another 4………………………………. . So the canal saves a lot of travel time. It takes around 5………………………………. to cross the canal.

The French started building the canal in 6………………………………. but they couldn’t finish it. The project was started again in 7………………………………. by the United States and the canal was finally finished in 1914.  Many people died while they were building the canal, some say up to 8………………………………. . For the rest of the 20th century, the United States controlled the canal, but gave control back to Panama in 9……………………………….

Every year, around 10………………………………. ships come through the canal. These are mostly 11………………………………. They transport goods for trade between Asia and America, or Europe. In 12………………………………. the government of Panama made the canal bigger, so that now 13………………………………. of ships can pass through it.

Let’s now turn to the role of the Panama Canal in the global economy …

ANSWER KEY

1. an artificial waterway2. 82 kilometres long/ 82 km long3. by ship4. 15,000 kilometres/ 15,000 km5. 8 to 10 hours6. 18817. 1904
8. 25,0009. 200010. 40,00011. commercial ships12. 201613. 99 per cent/99%

 

 

TRANSCRIPT

… and the next part of this talk is on the Panama Canal. It’s amazing how this one small section of a small country can be so important to the world. Let’s learn a little bit about the canal itself, before we look at how it connects to everything else.… và phần tiếp theo của bài nói chuyện này là về Kênh đào Panama. Thật đáng kinh ngạc khi một phần nhỏ của một quốc gia nhỏ bé này lại có thể quan trọng như vậy đối với thế giới. Hãy tìm hiểu một chút về bản thân con kênh trước khi xem xét cách nó kết nối với mọi thứ khác.
The Panama Canal is [Q1] an artificial waterway in the Central American country of Panama that connects the Atlantic and Pacific Ocean. It is only [Q2] 82 kilometres long. If you go around South America [Q3] by ship then you need to travel another [Q4] 15,000 kilometres. So the canal saves a lot of travel time. It takes around [Q5] 8 to 10 hours to cross the canal.Kênh đào Panama là [Q1] một tuyến đường thủy nhân tạo ở quốc gia Trung Mỹ Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nó chỉ [Q2] dài 82 km. Nếu bạn đi vòng quanh Nam Mỹ [Q3] bằng tàu thủy thì bạn cần đi thêm [Q4] 15.000 km nữa. Vì vậy, kênh tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại. Mất khoảng [Q5] 8 đến 10 giờ để băng qua kênh.
The French started building the canal in [Q6] 1881, but they couldn’t finish it. The project was started again in [Q7] 1904 by the United States and the canal was finally finished in 1914. Many people died while they were building the canal, some say up to [Q8] 25,000. For the rest of the 20th century, the United States controlled the canal, but gave control back to Panama in [Q9] 2000.Người Pháp bắt đầu xây dựng con kênh vào năm [Q6] 1881, nhưng họ không thể hoàn thành nó. Dự án được Hoa Kỳ bắt đầu lại vào năm [Q7] 1904 và con kênh cuối cùng được hoàn thành vào năm 1914. Nhiều người đã chết trong khi họ xây dựng con kênh, một số người cho rằng con số này lên tới [Q8] 25.000 người. Trong phần còn lại của thế kỷ 20, Hoa Kỳ kiểm soát kênh đào, nhưng đã trao lại quyền kiểm soát cho Panama vào năm [Q9] 2000.
Every year, around [Q10] 40,000 ships come through the canal. These are mostly [Q11] commercial ships. They transport goods for trade between Asia and America, or Europe. In [Q12] 2016 the government of Panama made the canal bigger, so that now [Q13] 99 per cent of ships can pass through it.Hàng năm có khoảng [Q10] 40.000 lượt tàu bè qua lại kênh đào. Đây chủ yếu là [Q11] các tàu thương mại. Họ vận chuyển hàng hóa thương mại giữa Châu Á và Châu Mỹ, hoặc Châu Âu. Vào năm [Q12] 2016, chính phủ Panama đã mở rộng kênh đào để hiện nay [Q13] 99% tàu bè có thể đi qua kênh.
Let’s now turn to the role of the Panama Canal in the global economy …Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vai trò của Kênh đào Panama trong nền kinh tế toàn cầu …

Lưu ý: Năm 1914 người nói nói rất giống 1940. Trong IELTS người ta nói rõ chứ không nói kiểu dễ gây nhầm như thế này đâu, nên mọi người yên tâm nhé.

 

VOCAB

canal /kəˈnæl/ (n): con kênh, đào,..

a long straight passage dug in the ground and filled with water for boats and ships to travel along; a smaller passage used for carrying water to fields, crops, etc.

Ex. The barge moved slowly along the canal.

waterway /ˈwɔːtəweɪ/ (n): tuyến đường thủy

a river, canal, etc. along which boats can travel

Ex. a navigable waterway

save /seɪv/ (v): tiết kiệm

to avoid wasting something or using more than necessary

Ex. We’ll take a cab to save time.

commercial /kəˈmɜːʃl/ (adj): thương mại

connected with the buying and selling of goods and services

Ex. She is developing the commercial side of the organization.

goods /ɡʊdz/ (n): hàng hoá

things that are produced to be sold

Ex. The goods will be delivered within ten days.

 

Nguồn bài nghe

⇐ TRỞ LẠI TRANG THỬ THÁCH 

Với những bạn mới học IELTS Listening và cần khóa học luyện theo dạng bài bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Listening Online cơ bản nhé. Còn với những bạn đang trong giai đoạn luyện đề với mục tiêu IELTS Listening 7+ bạn có thể tham khảo khóa luyện đề 3 giai đoạn – với bài tập theo dạng → theo Part → Full test kèm dịch đề, đáp án, từ vựng chi tiết nhé.

[products ids=”6842″]
[products ids=”20914″]

5/5 - (2 bình chọn)

2 bình luận về “30-day-listening Challenge Day 2”

 1. 1. an artificial waterway
  2. 82 kilometre
  3. by ship
  4.15,000 km
  5. 5.8 to 10 hour
  6. 1881
  7. 1904
  8. 25,000
  9. 2000
  10. 40,000
  11.commercial ship
  12. 2016
  13. 99%

  Trả lời
  • Dạ ui Team hi vọng các ngày tiếp theo mình sẽ đạt được kết quả tuyệt đối nhé. Dạ sau khi hoàn thành thử thách mình có thể Feedback lại quá trình luyện nghe qua Fanpage IELTS Nguyễn Huyền cho Team biết với nè.
   Team chúc anh luyện nghe thật tốt và sớm hoàn thành thử thách ạ. <3

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon