Tổng hợp từ đồng nghĩa Paraphrase trong IELTS Writing Task 1

6 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là một số cụm từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 mà Huyền ghi chú lại được nhờ quá trình phân tích các bài mẫu Task 1. Bạn có thể ghi chú lại để sử dụng khi cần nhé.

Những cụm từ bên dưới hay bất cứ bài đăng nào về Paraphrasing cũng mang tính chất tham khảo, bởi vì việc sử dụng cụm đồng nghĩa nào là còn tùy vào ngữ cảnh, ngữ nghĩa của câu văn, đoạn văn mình đang sử dụng. Huyền mong rằng những bài viết như thế này sẽ giúp bạn có thêm các đồng nghĩa để thay thế cho các cụm bị lặp lại trong bài nhé.

Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1

 1. the 0 to 14 age group ≈ children aged 14 or under ≈ the youngest group: nhóm tuổi từ 0 tới 14
 2. the 30 to 50 age group ≈ people aged 30 to 50 ≈ people between the ages of 30 and 50: nhóm tuổi từ 30 tới 50
 3. the populations of … ≈ the demographics of …: dân số của …
 4. the chart ≈ the line graph/ the pie chart/ the bar chart/ the table/ the process/ …: biểu đồ …
 5. to show ≈ to compare/ illustrate/ give information on/ show key data on …: thế hiện/ so sánh …
 6. to rise rapidly ≈ to experience a rapid increase: tăng nhanh
 7. to decrease slowly ≈ to see a slow decline: giảm chậm
 8. By contrast, … ≈ … illustrate a different pattern: Ngược lại, …/ … thể hiện xu hướng trái ngược
 9. Similarly, … ≈ show a similar pattern: Tương tự vậy, …/ … thể hiện xu hướng tương tự
 10. while … ≈ whilst … ≈ whereas …: trong khi …
 11. in terms of … ≈ regarding … ≈ Looking at …, it can be seen that …: Khi nói về …
 12. over the given period ≈ during this time frame: trong suốt giai đoạn nào đó
 13. over a 10-year period ≈ over a period of 10 years: trong giai đoạn 10 năm
 14. from 1990 to 2000 ≈ between 1990 and 2000: từ năm 1990 tới 2000
 15. in 1990 and 2000 ≈ in two different years, 1990 and 2000: trong 2 năm, 1990 và 2000
 16. beginning with collecting … ≈ starting with the collection of …: bắt đầu bằng việc thu thập …
 17. ending with … being packaged … ≈ ending at the packing stage: kết thúc ở giai đoạn đóng gói
 18. to be transported to … ≈ to be delivered to …: được vận chuyển tới …
 19. the life cycle of … ≈ the development of …: vòng đời/ sự phát triển của con gì
 20. the percentage of … ≈ the proportion of …: tỷ lệ …

Bài tập

Viết mở bài cho các bài tập sau. Bạn có thể dùng những cụm từ đồng nghĩa ở trên nếu cần nhé.

#Câu1

The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

de-thi-ielts-writing-ngay-7-3-2020

Đáp án tham khảo

The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

shows→ compares
the percentage of→ the proportion of
young people in higher education→ young people entering higher education
in 2000, 2005 and 2010→ in three years, 2000, 2005 and 2010

The bar chart compares four different countries in terms of the proportion of young people entering higher education in three years, 2000, 2005 and 2010.

#Câu 2

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015.

Đáp án tham khảo

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015.

The graph→ The line graph
shows→ compares
the percentage of → the proportion of
in different age groups→ in a particular city
in one city→ split by age/ according to age
who attended music concerts→ who went to music concerts
between 2010 and 2015→ over a 5-year period (2010-2015)/ from 2010 to 2015

The line graph compares the proportion of people in a particular city who went to music concerts over a 5-year period (2010-2015), split by age.

#Câu 3

The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in 1960 and 2010.

de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020

Đáp án tham khảo

The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in 1960 and 2010.

The charts→ The four pie charts
show→ compare
the percentage of people working in different sectors→ the distribution of employment in three different sectors
in 1960 and 2010.→ in two different years, 1960 and 2010

The four pie charts compare the distribution of employment in three different sectors in town A and town B in two different years, 1960 and 2010.

Xem thêm:

4.4/5 - (7 bình chọn)

6 bình luận về “Tổng hợp từ đồng nghĩa Paraphrase trong IELTS Writing Task 1”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon