IELTS Speaking Part 3 Model Answers – Effects

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Bên dưới là một số câu trả lời mẫu Huyền viết cho các câu hỏi về Effects trong IELTS Speaking Part 3.

Can hobbies have negative effects?

Yes. I think if you spend too much time on your hobbies, it can affect other aspects of your life. For example, if one of your hobbies is playing games, and you spend hours playing Plants vs. Zombies or Angry Birds, then you will have little time for your studies and your social life. Another example is if you love watching movies, and after a hard day at work, instead of doing exercise, you spend all evening watching your favourite films, which is really harmful to your health. So, I think whether a hobby has negative effects or not depends on how we spend time doing it.

Sở thích có thể có tác động tiêu cực không?

Có chứ ạ. Tôi nghĩ rằng nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho sở thích của mình, nó có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Ví dụ: nếu một trong những sở thích của bạn là chơi game và bạn dành hàng giờ để chơi Plants vs. Zombies hoặc Angry Birds, thì bạn sẽ có ít thời gian cho việc học và đời sống xã hội của mình. Một ví dụ khác là nếu bạn thích xem phim, và sau một ngày làm việc mệt mỏi, thay vì tập thể dục, bạn dành cả buổi tối để xem những bộ phim yêu thích, điều này thực sự có hại cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng một sở thích có ảnh hưởng tiêu cực hay không phụ thuộc vào cách chúng ta dành thời gian thực hiện nó.

What effects do you think humans have on wild animals?

I think human activities have great impacts on wildlife. First, we are destroying their habitats by burning or clearing forests for agriculture or tourism. Thousands of wild animals have died, and some species have become extinct because of habitat destruction. Second, lots of wild animals are suffering because of illegal hunting and poaching. For example, we can see many videos or pictures about rhinos losing their horns, wild elephants losing their tusks or leopards being killed for their fur.

Bạn nghĩ con người có ảnh hưởng gì đến động vật hoang dã?

Tôi nghĩ rằng các hoạt động của con người có tác động lớn đến động vật hoang dã. Đầu tiên, chúng ta đang hủy hoại môi trường sống của chúng bằng cách đốt hoặc phá rừng làm nông nghiệp hoặc du lịch. Hàng ngàn động vật hoang dã đã chết, và một số loài đã bị tuyệt chủng vì hủy hoại môi trường sống. Thứ hai, rất nhiều động vật hoang dã đang phải chịu đựng vì nạn săn bắn và săn trộm bất hợp pháp. Ví dụ, chúng ta có thể thấy nhiều video hoặc hình ảnh về những con tê giác bị mất sừng, những con voi hoang dã bị mất ngà hoặc báo bị giết để lấy lông.

What effects does new technology have on employment?

I think the effects of technology on employment are both negative and positive. In terms of the positive, thousands of jobs have been created, and many people have benefited from it, such as web developers, web designers or IT engineers. Therefore, it has helped improve their living standards. However, lots of people, especially those who do manual work, are faced with unemployment because their work has been replaced by machines or modern technological devices.

Công nghệ mới có ảnh hưởng gì đến việc làm?

Tôi nghĩ rằng những tác động của công nghệ đối với việc làm vừa mang tính tiêu cực vừa tích cực. Về mặt tích cực, hàng ngàn việc làm đã được tạo ra và nhiều người đã được hưởng lợi từ điều này, chẳng hạn như các nhà phát triển web, thiết kế web hoặc kỹ sư CNTT. Do đó, nó đã giúp cải thiện mức sống của họ. Tuy nhiên, rất nhiều người, đặc biệt là những người làm công việc thủ công, phải đối mặt với thất nghiệp vì công việc của họ đã được thay thế bằng máy móc hoặc các thiết bị công nghệ hiện đại.

What effects has modern technology had on the way food is produced?

I think technological advances have great impacts on food production. Millions of tonnes of genetically modified foods are produced every day. These foods are more resistant to diseases than foods produced in a traditional way. And thanks to breeding technologies, some plant species have been saved from extinction. But we also need to think about the negative effects of technology on food production. These days, the overuse of chemical pesticides and fertilizers is one of the main reasons for the increase in cancer and other fatal health problems.

Công nghệ hiện đại có ảnh hưởng gì đến cách thực phẩm được sản xuất?

Tôi nghĩ rằng những tiến bộ công nghệ có tác động lớn đến sản xuất thực phẩm. Hàng triệu tấn thực phẩm biến đổi gen được sản xuất mỗi ngày. Những thực phẩm này có khả năng kháng bệnh tốt hơn so với thực phẩm được sản xuất theo cách truyền thống. Và nhờ các công nghệ nhân giống, một số loài thực vật đã được cứu khỏi sự tuyệt chủng. Nhưng chúng ta cũng cần nghĩ về những tác động tiêu cực của công nghệ đối với sản xuất thực phẩm. Ngày nay, việc lạm dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học là một trong những lý do chính làm tăng ung thư và các vấn đề sức khỏe gây tử vong khác.

What effects can watching television have on children?

I think that watching TV can have both positive and negative effects on children. By watching educational TV programmes, such as the Discovery Channel or BBC’s Planet Earth, children can learn more about the world they live in. Watching TV can also help them develop their imagination and creativity, which are essential skills for their future careers. However, if they spend too much time watching TV, they will have less time for their studies, and this could affect their academic results. Also, sitting for too long in front of the screen is harmful to their health.

Việc xem truyền hình có những ảnh hưởng gì đối với trẻ em?

Tôi nghĩ rằng xem TV có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực đến trẻ em. Bằng cách xem các chương trình truyền hình giáo dục, chẳng hạn như Kênh Discovery hoặc BBC Trái đất, trẻ em có thể tìm hiểu thêm về thế giới mà chúng đang sống. Xem TV cũng có thể giúp chúng phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, đó là những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp tương lai của chúng. Tuy nhiên, nếu chúng dành quá nhiều thời gian để xem TV, chúng sẽ có ít thời gian hơn cho việc học và điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của chúng. Ngoài ra, ngồi quá lâu trước màn hình có hại cho sức khỏe của trẻ.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Speaking Online

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon