IELTS Speaking Part 2 – Describe a child you know

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Describe a child you know. You should say:

 • who this child is and how often you see him or her
 • how old this child is
 • what he or she is like

and explain what you feel about this child.

ielts-speaking-describe-a-child-you-know

Phần từ vựng

 • naughty (adj) = behaving badly; not willing to obey: nghịch ngợm
 • obedient (adj) = doing what you are told to do; willing to obey: biết vâng lời
 • self-reliant (adj) = able to do or decide things by yourself, rather than depending on other people for help: tự lập
 • to behave well: cư xử đúng mực
 • to help someone with some household chores: giúp ai đó làm việc nhà
 • to work super hard: làm việc rất vất vả
 • to be a good person: là 1 người tốt
 • to learn a lot from someone: học được nhiều điều từ ai đó
 • to make his own decisions: tự ra quyết định
 • to set a side + số tiền: dành … tiền

Describe a child you know

I’m going to talk about my little brother with you today. He’s 10 now, but he’ll turn 11 next month. I’ll definitely come home and celebrate his birthday.

He used to be very naughty when he was two or three years old. He cried for hours until he got what he wanted, but now he’s much more obedient. I think maybe because he thinks that he’s not a child anymore, so he needs to behave well. But to me, he’ll always be my little brother.

He’s a good boy. He often helps my mom with some household chores, like doing dishes or cleaning his room. My dad has to work super hard on the farm; every Friday evening, my little brother usually asks him: ‘Dad, I don’t have to go to school tomorrow. Can I come with you to the farm? Maybe there’s something that I can help with’. Although he’s quite small, I feel like he understands the importance of helping others and being a good person.

Finally, he’s quite an independent child. He doesn’t need my parents to tell him what time to do homework or what time to go to bed; he does all that on his own. He even makes his own decisions when it comes to saving money. He’s given 10,000 dong per week for snacks. As soon as he’s got that money, he often sets aside 3,000 to 5,000 dong. I asked him: ‘Why do you do that?’ He said, ‘I want to buy a Lego, but I don’t want to ask mom for it. I can save money and buy it myself’. Speaking of saving money and being self-reliant, I think I need to learn a lot from my brother, even though I’m an adult now.

We haven’t seen each other for nearly two months. Oh, I miss him so much, and I know he misses me, too, because he calls me almost every day.

So, in summary, if I had to talk about a child I know, it would have to be my little brother.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Tôi sẽ nói về em trai tôi với bạn hôm nay. Bây giờ em ấy 10 tuổi, nhưng em ấy sẽ bước sang tuổi 11 vào tháng tới. Tôi chắc chắn sẽ về nhà và chúc mừng sinh nhật em ấy.

Em từng rất nghịch ngợm khi mới hai hoặc ba tuổi. Em khóc hàng giờ cho đến khi em có được thứ mình muốn, nhưng giờ em lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì em ấy nghĩ rằng em ấy không còn là một đứa trẻ nữa, vì vậy em cần phải cư xử đúng mực. Nhưng với tôi, em sẽ luôn là một đứa em trai bé bỏng của tôi.

Em ấy là một cậu bé tốt. Em thường giúp mẹ một số việc nhà, như rửa bát đĩa hoặc dọn phòng. Bố tôi phải làm việc rất vất vả trong trang trại; Mỗi tối thứ sáu, em trai tôi thường hỏi bố: ‘Bố ơi, ngày mai con không phải đi học. Con có thể đi với bố đến trang trại không? Có thể có một thứ gì đó mà con có thể giúp. Mặc dù em ấy khá nhỏ nhưng tôi cảm thấy như em hiểu tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác và trở thành một người tốt.

Cuối cùng, em ấy là một đứa trẻ khá tự lập. Em không cần bố mẹ tôi nói cho em biết thời gian làm bài tập về nhà hay thời gian đi ngủ; em ấy tự làm tất cả. Em thậm chí còn tự đưa ra quyết định khi nói về vấn đề tiết kiệm tiền. Em ấy được cho 10.000 đồng mỗi tuần để ăn vặt. Ngay khi em ấy nhận được số tiền đó, em ấy thường để dành 3.000 đến 5.000 đồng. Tôi hỏi em: ‘Tại sao em lại làm thế? Em ấy nói, ‘Em muốn mua Lego, nhưng em không muốn hỏi mẹ về điều đó. Em có thể tiết kiệm tiền và tự mua nó. Nói về việc tiết kiệm tiền và tự lập, tôi nghĩ rằng tôi cần học hỏi rất nhiều từ em trai mình, mặc dù bây giờ tôi là một người trưởng thành rồi.

Chúng tôi đã không gặp nhau gần hai tháng rồi. Ồ, tôi nhớ em trai tôi rất nhiều, và tôi biết em cũng nhớ tôi, bởi vì em ấy gọi cho tôi gần như mỗi ngày.

Vì vậy, tóm lại, nếu tôi phải nói về một đứa trẻ mà tôi biết, nó sẽ phải là em trai tôi.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học Speaking Online

4.3/5 - (10 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon